”Vi är positiva till ett treårigt avtal – men coronaviruset kan kräva extraordinära åtgärder”

Under tisdagen lämnade Livsmedelsföretagen svar till industrins Opartiska Ordföranden (OpO) på den skiss som överlämnats till parterna inom industrin dagen innan. OpO:s skiss föreslår ett treårigt märkessättande avtal med avtalsvärdet angivet i procent.

Henrik van Rijswijk, Livsmedelsföretagens förhandlingschef.

Henrik van Rijswijk är Livsmedelsföretagens förhandlingschef och ansvarig för avtalsförhandlingarna med Livsmedelsföretagens fackliga motparter.

– Det är ett bra förslag som OpO presenterat men tyvärr finns det en del yttre omständigheter som helt kan komma att omkullkasta resultatet av avtalsförhandlingarna i sista stund, såsom den eskalerande spridningen av Coronaviruset, säger Henrik van Rijswijk, förhandlingschef på Livsmedelsföretagen.

För en månad sedan lade arbetsgivarförbunden inom industrin fram ett gemensamt bud på 1,4 % löneökning i årstakt under den kommande avtalsperioden. Budet var ett svar på facken inom industrins yrkande på 3 % i löneökningar under samma period. Den skiss som OpO nu har presenterat berör inte avtalsvärdet som sådant – det sker först i slutförhandlingarna i slutet av mars – utan behandlar huvudsakligen avtalets längd och hur vissa beräkningar ska ske.

Henrik van Rijswijk menar emellertid att förutsättningarna i årets avtalsrörelse hastigt har förändrats i ett sent skede.

– Om Coronaviruset utvecklas till en fullskalig epidemi eller pandemi kommer det att slå hårt mot livsmedelsproducenterna i Sverige, vilket redan på ganska kort sikt kan leda till såväl omfattande varsel och personalneddragningar som att sjukskrivningarna i princip skulle omöjliggöra en ordnad produktion. Det är nu viktigt att alla vi avtalsparter – både fackföreningar och arbetsgivare – tar ett gemensamt ansvar för landet, de anställda och företagen i det rådande läget. Vi behöver stabilitet men samtidigt vara beredda på att det nya avtalet kan komma att präglas av den pågående krissituationen, säger Henrik van Rijswijk.

Företagen hårt drabbade av höga kostnadsökningar

Livsmedelsföretagen har i sitt svar till OpO även poängterat att livsmedelsbranschen, redan före Coronautbrottet, kämpar i motvind i en konkurrensutsatt bransch där produktions- och lönekostnaderna i Sverige många gånger vida överstiger motsvarande kostnader i Sveriges närområden.

– Löneökningstakten måste, oavsett avtalets längd, vara så pass måttlig att den tydligt tar hänsyn till industrins behov av att klart förbättra konkurrenskraften och motverka de senaste årens alltför höga kostnadsökningar, vilket har drabbat svenska livsmedelsföretag hårt. De nya avtalen bör därför inte tillfogas förmåner som inte är kopplade till produktivitet, säger Henrik van Rijswijk.

Parallella pensionsförhandlingar

Avtalsförhandlingarna med de fackliga motparterna fortsätter mellan förbunden fram till den 18 mars, då OpO helt tar över avtalsrörelsen för att fokusera på märkessättningen och avtalsvärdet. Nya avtal ska vara tecknade senast vid midnatt till den 1 april för att inte avtalslöst tillstånd ska inträda på arbetsmarknaden.

Henrik van Rijswijk avslutar med att konstatera vikten av att de pågående pensionsförhandlingarna som pågår mellan Svenskt Näringsliv och LO/PTK inte leder till kostnadsökningar för livsmedelsbranschens företag.

– En förutsättning för att nå en eventuell pensionsöverenskommelse med facken är att alla eventuella kostnadsökningar fullt ut avräknas i industrins avtal, säger Henrik van Rijswijk.

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40