Kraftigt höjda förpackningsavgifter

Som flera av er säkert har noterat när januarifakturan för förpackningsavgifter (”REPA-avgifter”) kom så har avgifterna höjts avsevärt. Livsmedelsföretagens näringspolitiska expert Marie Rydén förklarar varför och tipsar om vart man ska vända sig om man har frågor.

Marie Rydén:

Bakgrunden till de höjda avgifterna är förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 2022:1274) som trädde i kraft vid årsskiftet. Den nya förordningen ställer högre krav på producenterna och syftar till att minska mängden förpackningsmaterial, öka andelen förpackningsmaterial som återvinns, öka återanvändningen och minska nedskräpningen.

Producenterna ska själva täcka alla insamlings- och återvinningskostnader för sina förpackningar. De högre kraven är en konsekvens av att konsumenterna inte sorterar i tillräcklig omfattning och att producenterna, enligt ”polluter pays”-principen, är skyldiga att ta hand om förpackningarna.

I den nya förordningen omfattas även kommunernas kostnader för att städa upp och samla in förpackningar i parker och på gator, vilket också bidrar till att kostnaderna ökar. Från årsskiftet har kommunerna ansvar för insamlingen av förpackningarna och skall successivt fram till 2027 införa hushållsnära insamling då det visat sig öka insamling med 40 procent. Detta innebär att de gröna insamlingsstationerna successivt kommer försvinna och glesas ut. De kan finnas kvar på vissa ställen för att konsumenter skall kunna lämna in större förpackningarna av t.ex. wellpapp.

För plast behöver vi få till en drastisk ökning av insamlat material för att kunna återvinna mer. För närvarande lägger konsumenter ungefär 50 procent av plastförpackningar i vanliga soporna i stället för i plastinsamlingen. Av det insamlade materialet är det 50 procent som inte kan sorteras/återvinnas på grund av att förpackningen inte är designad för återvinning. Med svinn inkluderat så slutar det med att 19,3 procent av plasten som satts på marknaden återvinns. Med kommande förändringar hoppas man att insamlingen ökar och med bättre designade plastförpackningar så kan återvinningsmålet på 55 procent 2025 nås.

Anslut företaget till en producentansvarsorganisation

Genom att ansluta ert företag till en producentansvarsorganisation t.ex. Näringslivets Producentansvar (NPA) eller TMR får ni hjälp med att uppfylla kraven i producentansvaret att samla in, transportera bort och återvinna förpackningarna. Till dessa organisationer rapporterar ni också mängden och typen förpackningar ni satt på marknaden som sedan rapporteras till Naturvårdsverket.

FTI har på producenternas uppdrag samlat in hushållens förpackningar för återvinning sedan producentansvaret infördes 1994. Men med den nya producentansvarsförordningen har FTI:s verksamhet övergått till det nybildade bolaget Näringslivets Producentansvar som ägs av fem branschorganisationer (DLF, Svensk Dagligvaruhandel, Svensk Handel, Sveriges Bryggerier och SVL). Livsmedelsföretagen var inte delägare i FTI och är heller inte delägare i den nya organisationen NPA. NPA har vägledningar för olika material och information om hur man designar sin förpackning så att den bättre går att återvinna på sin hemsida.

Vill du veta mer om hur det fungerar och om förändringarna uppmanar vi dig att kontakta en producentansvarsorganisation, t.ex. NPA:s kundtjänst.

Marie Rydén

Näringspolitisk expert