Tillväxtverket gör ytterligare förtydligande om korttidsarbete och koncernbidrag

Tillväxtverket publicerade den 12 juni ett ytterligare förtydligande kring koncernbidrag och rätten till statligt stöd för korttidsarbete. Förtydligandet kompletterar Tillväxtverkets juridiska analys av frågan från den 18 maj. Nedan följer en uppdaterad och aktuell sammanställning av läget.

Tillväxtverkets förtydligande från den 18 maj kan läsas i sin helhet här och den kompletterande informationen från den 12 juni kan läsas i sin helhet här.

Bedömning av rätt till statligt stöd för korttidsarbete är alltid företagsspecifik. Detta innebär att det inte föreligger några absoluta kriterier för rätt till statligt stöd. Det finns därför heller inte några absoluta kriterier som diskvalificerar företag för statligt stöd. Det finns dock ett antal huvudregler som Tillväxtverket använder vid bedömning.

Huvudregler vid bedömning

  1. Företag som har ansökt om stöd för korttidsarbete har i sin ansökan intygat att de befinner sig i allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av rådande pandemi. En av Tillväxtverkets huvudregler är att bolag som anser sig ha tillräcklig likviditet och ställning i övrigt för att besluta om utbetalningar av aktieutdelning eller koncernbidrag, som i praktiken innebär att förmögenhetsmassan i bolaget minskar, inte bör anses ha sådana allvarliga ekonomiska svårigheter att de är berättigade till stöd. Tillväxtverket anser att om utbetalningar gjorts efter den 16 mars, då stödet för korttidsarbete började gälla, utgör detta en kraftig indikation på att bolaget i fråga inte har tillräckliga ekonomiska svårigheter för att vara berättigat till stöd.
  2. Aktieutdelningar bör, med undantag för sådana som skett före den 16 mars 2020, inte genomföras under någon del av det räkenskapsår under vilket företaget får stöd. Inte heller koncernbidrag bör lämnas avseende det räkenskapsår under vilket företaget får stöd. Koncernbidrag för räkenskapsåret 2019 påverkar dock inte möjligheten att erhålla stöd. Detsamma gäller för koncernbidrag i bolag med brutet räkenskapsår fram till den 16 mars 2020.
  3. Varje arbetsgivare bedöms enskilt, innebärande att bolagen i en koncern bedöms var för sig. Bedömningar av koncerner som helhet görs alltså inte.

Av det förtydligande som gjordes den 12 juni framgår att anledningen till att koncernbidrag bedöms annorlunda än aktieutdelningar är att det anses vara en mer ingripande åtgärd att revidera ett bokslut för att återta koncernbidrag än att ändra ett beslut om aktieutdelning.

Sammanfattningsvis kan om Tillväxtverkets fördjupade analys sägas att för rätt till statligt stöd krävs att den enskilde arbetsgivaren kan påvisa att denne befinner sig i en ekonomiskt mycket svår situation. Att ett enskilt bolag som inte befinner sig i en ekonomiskt mycket svår situation är del i en koncern som gör det ska enligt myndighetens huvudregel inte beaktas.