Förhandlingschefen informerar: Ledighet för tjänstgöring i försvaret

De senaste veckorna har jag och mina kollegor fått en hel del frågor från våra medlemsföretag med anledning av att anställda sökt ledigt för tjänstgöring inom Försvarsmakten. I vissa fall har personal även velat ha ledigt för att ansluta sig till utländska försvarsstyrkorna i Ukraina. Hur ska en arbetsgivare hantera detta? Och hur blir det med lönen? Det ska jag försöka förklara i veckans ”Förhandlingschefen informerar”.

Henrik van Rijswijk, förhandlingschef Livsmedelsföretagen

Henrik van Rijswijk:

Först och främst kan noteras att i Sverige finns det två lagstiftningar som reglerar tjänstgöring inom det svenska totalförsvaret; lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt lagen (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret. Lagarna gäller såväl vid tjänstgöring inom det svenska militära försvaret kortare eller längre tid (även utomlands) som vid uppdrag inom civilförsvaret.

Svenska medborgare mellan 16 och 70 år samt de som stadigvarande bor i Sverige som omfattas av totalförsvarslagstiftningen enligt ovan, dock kan tjänstgöring i det militära försvaret endast ske om man innehar svenskt medborgarskap. Reservofficerare, personal som deltar i internationella militära insatser under svenskt kommando, FN-soldater samt personal som av andra anledningar på olika sätt kan vara knutna till Försvarsmakten militärt eller civilt omfattas formellt inte av totalförsvarslagstiftningen utan av det individuella avtalet med Försvarsmakten men ska avseende rätt till ledighet jämställas som personal under totalförsvarsplikt.

Avseende tjänstgöring i det militära försvaret aktualiseras frågeställningen i praktiken oftast vid fyra olika situationer för individer som har anställning civilt; militär grundutbildning genom värnpliktstjänstgöring, inkallelse till militär repetitionsutbildning (så kallad rep-övning), reservofficers återkommande tjänstgöring (även utomlands) samt tjänstgöring för personal i Hemvärnet.

Gemensamt för de ovanstående insatserna är att rätt till ledighet från ordinarie civilt arbete föreligger under de dagar man tjänstgör i försvaret samt eventuella resdagar före och efter tjänstgöringen. Den anställde är av naturliga skäl inte skyldig att i detalj redogöra för innehållet i sin militärtjänstgöring eller hur resor etcetera sker, men kan lämna intyg från Försvarsmakten om tjänstgöringens tidsmässiga omfattning som så efterfrågas.

Den anställde bör informera sin arbetsgivare så snart man får kännedom om behovet av ledigheten. Vidare har den anställde har rätt att återgå i ordinarie tjänst i förtid om militärtjänstgöringen skulle komma att avbrytas eller förkortas.

Under militär eller civil totalförsvarstjänstgöring enligt ovan har den berörde okränkbar rätt till tjänstledighet från sin vanliga civila arbetsgivare. Tjänstledigheten är obetald. Någon generell skyldighet för arbetsgivaren att ”fylla ut” den ofta lägre lönen som den berörde erhåller från Försvarsmakten i förhållande till ordinarie lön av arbete finns inte, men det förekommer att arbetsgivare ensidigt väljer att göra så av policyskäl eller på grund av personalpolitik. Framför allt när det gäller reservofficerare träffas ofta individuella överenskommelser i respektive anställningsavtal om rätt till löneutfyllnad under militärtjänstgöringarna. I vissa kollektivavtal finns också en rätt till sådan löneutfyllnad men det har vi inte i Livsmedelsföretagens avtal.

Uppsägning på grund av personliga förhållanden eller avskedande av anställd som är tjänstledig för totalförsvarstjänstgöring får heller inte ske på grunden att den anställde är frånvarande. Uppsägning på grund av arbetsbrist kan ske men då utifrån sedvanliga regler och med tillämpning av turordningsreglerna.

Ytterligare en fråga som särskilt aktualiserats med anledning av det pågående ryska anfallskriget i Ukraina är huruvida rätt till ledighet föreligger för anställd som önskar ansluta sig till frivilligstyrkor under utländskt kommando på utländsk mark. Det enkla svaret är nej, en sådan rättighet till ledighet anses inte finnas. Självfallet kan varje arbetsgivare välja att ensidigt bevilja tjänstledighet för anställd som önskar resa utomlands, men den anställde kan inte kräva att så sker.

Skulle en anställd resa utomlands, exempelvis för att fullgöra försvarsplikt i sitt tidigare hemlands militära styrkor, utan att tjänstledighet beviljats av arbetsgivaren i Sverige kan sedvanliga arbetsrättsliga åtgärder vidtas, exempelvis uppsägning till följd av olovlig frånvaro. Frågan är ännu inte prövad i svensk domstol. Sannolikt skulle ett frivilligt deltagande i en militär konflikt utomlands ses som en försvårande omständighet i jämförelse med om den berörde formellt inkallats till militärtjänstgöring i ett annat land och därför sett sig tvingad lämna anställningen i Sverige olovligen. Frågeställningarna i denna del är emellertid svårbedömda. Kontakta gärna Livsmedelsföretagens rådgivning för den händelse denna typ av frågeställningar dyker upp.

Livsmedelsföretagens arbetsrättsliga rådgivning nås varje arbetsdag kl. 9.00-12.00 och 13.00-16.30 på telefon 08-762 65 50 eller genom e-post radgivning@li.se

Henrik van Rijswijk
förhandlingschef

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40