Ändringsbudget ger utökat skydd för riskgrupper

Sedan tidigare har beslutats att personer i riskgrupper, vissa anhöriga till dessa och föräldrar till nyligen allvarligt sjuka barn, som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika smitta av covid-19, har rätt till ersättning. I regeringens nionde ändringsbudget utökas denna rätt ytterligare.

Den 23 juni beslöt Riksdagen bifalla regeringens förslag om en nionde ändringsbudget. Det bifallna förslaget innebär en tillfälligt utökad rätt till:

  • Sjukpenning i förebyggande syfte för person i riskgrupp som saknar möjlighet att arbeta hemifrån
  • Smittbärarpenning till närstående i samma hushåll som person i riskgrupp
  • Tillfällig föräldrapenning för vård av barn som nyligen varit svårt sjuka

Ersättningen för personer i riskgrupp och vissa av dessas närstående uppgår till högst 804 kronor per dag i som mest 90 dagar.

Ersättningen till föräldrar lämnas med samma belopp som gäller för tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn.

För möjlighet till sjukpenning i förebyggande syfte för person i riskgrupp krävs att denne saknar möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete hemifrån. Det krävs även att arbetsgivaren inte har erbjudit andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen på ett sätt som kan undvika smittspridning.

För att anhöriga till vuxna personer i riskgrupp ska ha rätt till ersättning krävs att den anhörige arbetat som personlig assistent åt personen i riskgrupp och att personen i riskgrupp beviljats assistansersättning. Ersättningen omfattar även anhöriga som har beviljats närståendepenning och vårdar personen i riskgrupp. Det krävs vidare att den anhörige lever i samma hushåll som personen i riskgrupp.

För föräldrar innebär regeringens beslut att man under vissa förutsättningar kan få ersättning om man behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda ett barn som nyligen varit allvarligt sjukt och behöver skyddas mot smitta. Föräldrar kan även få ersättning om de avstår från förvärvsarbete för att undvika att de smittar barn som nyligen varit allvarligt sjuk och behöver skyddas mot smitta. Behovet av skydd mot smitta ska visas genom läkarutlåtande. För att kunna få ersättning i detta fall krävs liksom för ersättning till personer i riskgrupp och anhöriga till dessa att arbetet inte kan utföras hemifrån eller anpassas.

Ansökan om ersättning görs av den enskilde hos Försäkringskassan. Av Försäkringskassans frågor och svar framgår det att den som söker ersättning enligt huvudregeln inte behöver uppvisa intyg från sin arbetsgivare.

 

Jonatan Boman

Arbetsrättsjurist och förhandlare