Producentansvar för bostadsnära insamling av förpackningar uppskjutet till 2023

Regeringen har sett över reglerna om bostadsnära insamling av förpackningar, innebärande att krav på producenter att anordna bostadsnära insamling skjuts upp till den 1 januari 2023.

Naturvårdsverket inkom den 15 juni 2020 med en hemställan till regeringen. I denna redogjordes för de problem man ser med tidigare meddelad förordning om producentansvar för förpackningar. Detta efter att de fått meddela avslag på de två ansökningar om tillstånd att driva insamlingssystem för förpackningsavfall som inkommit.

Regeringen har nu sett över reglerna om bostadsnära insamling av förpackningar och därefter publicerat en förordning om ändring i förordningen om producentansvar för förpackningar. Av ändringsförordningen framgår att de nya kraven på producenter om att anordna bostadsnära insamling gäller från den 1 januari 2023.

Redan i september beslutades om ändringar i övergångsbestämmelserna innebärande att det nuvarande systemet för insamling av förpackningar under producenternas ansvar kommer att fortgå tillsvidare. Praktiskt innebär beslutet att Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) kommer att fortsätta att samla in förpackningar via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling på samma sätt som idag.

På sin hemsida kommenterar FTI beslutet;

– Från FTI:s sida så anser vi att det är väldigt positivt att regeringen skapar tid för att se över frågan och även samordningen med annan avfallslagstiftning ordentligt. kommenterar Henrik Nilsson, projektledare.

Vad som kommer att gälla från 2023 och framåt hoppas FTI klargörs genom att man under den mellanperiod som skapats gör en grundlig omarbetning av TIS-bestämmelserna i 2018 års förordning.

Krav på producenter införs redan 2021
För producenter kommer det dock ändå att ske förändringar redan från 1 januari 2021. Då träder nämligen förtydligandet av producentdefinitionen från 2018 års förordning i kraft, likaså kravet på att man som producent ska lämna uppgifter till Naturvårdsverket kring vilket insamlingssystem som finns för producentens förpackningar.

FTI välkomnar att den nya producentdefinitionen och kraven på informationsgivning till Naturvårdsverket införs redan 2021.

Förordningen finns att läsa här.

Marie Rydén

Näringspolitisk expert

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Skicka e-post till Sara
08-762 65 46, 070-996 90 44