Dags för årets lönerevision

Det är nu den tid på året när Livsmedelsföretagens medlemsföretag måste ta tag i den avtalsenliga lönerevisionen. Enligt de centrala löneavtalen är tidpunkten för lönerevision den 1 april. Även om löneförhandlingarna inte skulle vara klara till det datumet så gäller de nya lönerna – ibland således retroaktivt – från den 1 april. I vissa fall kan de lokala parterna enas om annan lönerevisionstidpunkt; i sådant fall gäller i stället den tidpunkten.

Vi har i dagarna skickat ut ett medlemscirkulär med detaljerad information om lönerevisionen och med en del tips hur förhandlingarna med facket om revisionen bör gå till. Tag gärna del av detta cirkulär innan lönerevisionsförhandlingarna inleds.

Kom ihåg att det är du som arbetsgivare som ansvarar för att lönerevisionen hanteras på ett korrekt sätt. Det förslag på nya löner som presenteras till facken bör vara väl genomtänkt och underbyggt. Vid löneförhandlingarna – som närmare beskrivs i cirkuläret – ska de lokala parterna försöka enas om hur årets lönehöjningar ska fördelas. De centrala löneavtalen som gäller för Livsmedelsföretagens medlemmar bygger på att lönesättningen är individuell och differentierad. Att lägga ut löner generellt lika för alla medarbetare är således inte i enlighet med löneavtalets intentioner.

Läs om löner och lönerevision i kollektivavtalen

Ett generellt tips är att noga – gärna gemensamt och tillsammans med de fackliga motparterna – läsa de avsnitt i kollektivavtalen som behandlar löner och lönerevision. Avseende arbetare så regleras principer för lönesättning i Livsmedelsavtalets kapitel 4.1. medan de specifika reglerna om lönerevisionen återfinns i avtalets bilaga J. Det är således viktigt att läsa både avsnitt 4.1 och bilaga J.

När det gäller löneförhandlingarna med tjänstemannafacken regleras dessa i löneavtalen med respektive fackförbund. Avtalen återfinns på vår hemsida under ”kollektivavtal”. Observera att det är olika löneavtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer respektive Ledarna. Detta framgår närmare av medlemscirkuläret.

Kontakta Livsmedels­företagen vid frågor

Har du som arbetsgivare frågor om löner och löneförhandlingarna så kontakta gärna vår rådgivning på telefon 08-762 65 50 måndag till fredag klockan 09.00-12.00 och 13.00–16.30 eller e-posta till radgivning@li.se dygnet runt. Du får svar samma eller efterföljande arbetsdag.

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40