Debatt: Sveriges konkurrenskraft är utmanad – industrin efterlyser ett handslag med regeringen

Det är nu 100 dagar sedan regeringen tillträdde. Men reformtakten är för långsam. Nu måste takten öka, skriver Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman på DI Debatt tillsammans med 13 andra företrädare för svensk industri.

Regeringens 100 första dagar har passerat och vi kan konstatera att Ulf Kristerssons regering visar ett intresse för näringslivet i allmänhet och industrin i synnerhet. På några områden har den också handlat, till exempel när det gäller regelverket för ny kärnkraft. Det är bra, men räcker inte. Svensk industri möter en allt hårdare konkurrens från andra industrinationer och har aldrig varit mer utmanad. 

Sveriges välmående är intimt sammanlänkat med industrins och om inte tillväxt, jobb och klimatomställning ska äventyras måste ett stort antal konkreta politiska åtgärder genomföras nu. Därför efterlyser företrädare för samtliga branscher i svensk industri ett handslag med regeringen, ett handslag för ökad konkurrenskraft.

Vi har tagit fram en handlingsplan med 41 nyckelfärdiga förslag som regeringen kan genomföra under den här mandatperioden. Det är åtgärder som kan sjösättas direkt, allt för att underlätta den tempohöjning vi ser som nödvändig. Våra förslag tar sin utgångspunkt i vår tids stora utmaningar.

Den första av dessa är klimatförändringen. Riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk som innebär att Sverige senast år 2045 inte längre ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att klara detta måste vi genomföra en gigantisk omställning av ekonomin. Industrin pekar redan idag ut riktningen och har ambitiösa omställningsplaner. Vi kan och vill göra än mer och snabbare, men föråldrade regelverk och synsätt bromsar oss. Detta måste förändras. 

Den andra utmaningen handlar om att stärka samhällets motståndskraft vid kriser. På kort tid har världen genomlevt en pandemi följt av krig i Europa till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Dessa händelser har fört med sig många utmaningar, men också nya möjligheter. Industrin vill bidra till att göra Sverige säkrare, till exempel genom att arbeta tillsammans med myndigheter för att stärka skyddet av Sverige mot yttre och inre hot. Sverige behöver även öka graden av självförsörjning av råvaror och livsmedel.

Läs hela artikeln på di.se