Detta innebär lagen mot otillbörliga handelsmetoder för dig som leverantör

Drygt 1,5 år efter det att utredningen om genomförandet av UTP-direktivet presenterades så har riksdagen antagit den nya UTP-lagen. Det innebär att ett antal otillbörliga handelsmetoder inom livsmedelskedjan förbjuds från och med den 1 november. I den här artikeln går vi igenom vad lagen innebär för dig som är leverantör.

Lagen träder i kraft den 1 november 2021, och därefter är det inte längre tillåtet att använda följande metoder i affärsrelationer inom livsmedelskedjan:

 • Förbud mot sena betalningar
 • Förbud mot sena annulleringar
 • Förbud mot ensidigt ändrade villkor
 • Förbud mot krav på betalningar som inte är kopplade till leverantörens försäljning av jordbruks- och livsmedelsprodukter
 • Förbud mot krav på betalningar för försämring eller förlust
 • Förbud mot att inte skriftligen bekräfta avtalsvillkor
 • Obehöriga angrepp på leverantörens företagshemligheter
 • Förbud mot kommersiella repressalier
 • Förbud mot krav på ersättning för att hantera klagomål

Utöver detta så förbjuds ett antal ytterligare metoder – om leverantör och köpare inte klart och tydligt har avtalat om dem i förväg (kallat den grå listan):

 • retur av osålda jordbruks- och livsmedelsprodukter till leverantören utan att betala för dem
 • retur av osålda jordbruks- och livsmedelsprodukter utan att betala för bortskaffandet av dem
 • krav på betalning som ett villkor för att leverantörens jordbruks- och livsmedelsprodukter ska lagras, skyltas med eller listas, eller för att tillhandahålla sådana produkter på marknaden
 • krav på att leverantören ska betala för köparens marknadsföring av jordbruks- och livsmedelsprodukter
 • krav på att leverantören ska betala personalkostnader för att inreda lokaler som används vid försäljning av leverantörens jordbruks-och livsmedelsprodukter.

Även krav på att leverantören ska bära hela eller en del av kostnaden för rabatter på jordbruks- och livsmedelsprodukter som köparen säljer som en del av en marknadsföringskampanj är förbjuden – om man inte tydligt avtalat om det i förväg och om inte säljaren innan kampanjen inleds anger under vilken tidsperiod kampanjen sker och den förväntade mängden produkter som kommer att beställas.

Undantag från lagstiftningen

Köpare med en omsättning under 2 miljoner EUR undantas från lagstiftningen. Regeringen har också möjlighet att besluta att vissa sektorer ska undantas från förbudet mot sena annulleringar.

Uppföljning och utvärdering

Konkurrensverket har fått i uppdrag att dels följa upp hur de nya reglerna tillämpas, dels att utvärdera hur de nya reglerna eventuellt påverkar konkurrensförhållande i livsmedelskedjan. En första rapport ska lämnas två år efter lagens ikraftträdande, och en slutrapport efter fyra år.

Sanktionsavgifterna för dem som bryter mot förbuden kan bli kännbara, som högst en procent av omsättningen föregående räkenskapsår.

Vad innebär lagen för dig som leverantör?

Till skillnad från i andra länder så innehåller den svenska lagen inte några övergångsregler och tillämpas i sin helhet från den 1 november 2021. Det innebär att klausuler i befintliga avtal som strider mot lagen inte längre ska tillämpas efter den 1 november.

För företag i primärproduktions- och förädlingsleden innebär den nya lagen att konkurrensförhållandena i livsmedelskedjan jämnas ut, och att det blir ett jämbördigare förhållande med dagligvaruhandeln.

Konkurrensverket kommer att följa upp hur lagstiftningen efterlevs, och det är viktigt att situationer där lagstiftningen inte följs rapporteras till Konkurrensverket.

Konkurrensverket kan ta upp frågor efter en anmälan, som också kan vara anonym, eller på eget initiativ. De exakta formerna för anmälan har inte bestämts än, men kommer att publiceras av Konkurrensverket då de är klara. Det är också viktigt att veta att sekretess gäller för uppgifter som kan identifiera anmälaren eller den leverantör som anmälan rör, om det inte är klart att uppgiften kan röjas utan att anmälaren eller leverantören lider skada.

Mer information

Riksdagens hemsida

Länkarna uppdateras så fort det finns ytterligare information.