Ett år med Livsmedelsföretagens Hållbarhetsmanifest

Drygt ett år har passerat sedan Livsmedelsföretagens Hållbarhetsmanifest lanserades på en pressträff med näringsminister Ibrahim Baylan. Vad har hänt inom hållbarhetsområdet sedan dess? Vi ställde några snabba frågor till Sara Sundquist, Näringspolitisk expert med ansvar för hållbarhetsfrågor på Livsmedelsföretagen.

Vad är Livsmedels­företagens Hållbarhetsmanifest?

Hållbarhetsmanifestet utgörs av fem åtaganden för en hållbar och livskraftig livsmedelsproduktion som det är möjligt för livsmedelsproducerande företag att ansluta sig till. Alla åtaganden är inte aktuella för alla företag. Men de flesta har möjlighet att åta sig en majoritet av dem.

De fem åtagandena har som syfte att fokusera och intensifiera livsmedelsindustrins insatser för miljön och klimatet. Åtagandena i manifestet utgår till stor del från sådant som vi som industri kan göra på egen hand. Men vi vet också att flera avgörande hållbarhetsutmaningar kräver samarbete mellan olika delar av livsmedelskedjan och mellan olika aktörer inom samhället. Till exempel arbetar vi tillsammans med resten av livsmedelskedjan i frågor kring förpackningar, och ett större formaliserat samarbete om matsvinn lanserades nu i vår. För att uppnå vårt mål om en fossilfri industri senast 2030 har vi i kedjan tagit fram gemensamt en rapport som analyserar livsmedelskedjans klimatpåverkan och hur företag kan agera för att minska sitt klimatavtryck.

Intresset för hållbarhetsfrågor har ökat enormt de senaste åren. De politiska initiativ som nu kommer på såväl nationell som europeisk nivå visar att vårt manifest ligger helt rätt i tiden för att vi som industri ska kunna bidra till att uppnå målen i Agenda 2030 och i Parisavtalet.

Hur många företag har anslutit sig till Hållbarhetsmanifestet, såhär ett år efter lansering?

Redan vid lanseringen hade över 40 av våra medlemsföretag anslutit sig och idag står mer än 80 företag bakom manifestet. Då det framförallt är de större företagen som haft möjlighet att ansluta sig företräder de anslutna företagen stor del av industrins totala omsättning och hälften av det totala antalet anställda. Vi är tacksamma och stolta, men givetvis fortsätter vi arbeta för att fler företag ska ansluta sig.

Vad har coronakrisen haft för påverkan inom hållbarhetsområdet?

FN:s 17:e hållbarhetsmål och Parisavtalet är viktiga grunder i det globala samarbetet och centrala delar i vägen tillbaka efter coronakrisen. Den nya gröna given från EU-kommissionen samt den nyligen lanserade europeiska livsmedelsstrategin ”Farm to fork” blir även dessa viktiga delar i livsmedelssektorns återhämtning

Globala hållbarhetsutmaningar i form av klimatförändringar, avskogning och förlust av biologisk mångfald kommer att kunna påverka det internationella livsmedelssystemet minst lika mycket som coronapandemin. Därför är det viktigt att lärdomarna från den här krisen vi nu går igenom ligger till grund för kommande policyarbeten och förändringsprocesser.

Hur ser planerna för Hållbarhetsmanifestet ut framöver?

Förutom vårt löpande uppföljningsarbete och arbetet för att få fler medlemsföretag att ansluta sig kommer vi under hösten att särskilt utvärdera hur långt vi har kommit i åtagandena om vattenanvändning och villkor i leverantörsled.

Vatten är en grundläggande förutsättning för ett fungerande samhälle. Regeringen har utsett generaldirektör Ulla Sandborgh till att samordna arbetet med näringslivets vattenhushållning. Med den vattenkartläggning vi redan genomfört kommer vi vara väl rustade för att bidra i det arbetet.

I en näring som till stor del är global är det också ett måste att ställa höga krav på social hållbarhet i leverantörsled. Många företag använder råvaror som produceras utanför Europa och har därför ett stort ansvar i att bidra till goda arbetsförhållanden i länderna där de är verksamma. Samtidigt som vi arbetar med dessa frågor i våra leverantörsländer måste vi även lyfta dem på hemmaplan. Ett arbete för ökad jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser i Sverige bidrar till trygghet, trovärdighet och till att behålla värdefull kompetens i företagen.

 

Vill du ansluta ditt företag till Livsmedelsföretagens Hållbarhetsmanifest? Eller har du frågor om Hållbarhetsmanifestet eller Livsmedelsföretagens hållbarhetsarbete i övrigt? Tveka inte att kontakta Sara Sundquist, hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Skicka e-post till Sara
08-762 65 46, 070-996 90 44