EU-kommissionen föreslår direktiv om hållbar bolagsstyrning

Den 23 februari antog EU-kommissionen ett förslag till direktiv om hållbar bolagsstyrning, due diligence. Förslaget riktar sig främst till större företag och syftet är att främja hållbart och ansvarsfullt företagsbeteende i de globala värdekedjorna.

Direktivet riktar sig främst till EU-företag med mer än 500 anställda med en nettoomsättning på mer än 150 miljoner euro. Företag med mer än 250 anställda och en omsättning på 40 miljoner euro kommer bara att behöva uppfylla kraven om minst hälften av deras omsättning kommer från en sektor som anses vara ”hög risk”.

Livsmedelsproduktion räknas som högrisksektor

Livsmedelsproduktion är i förslaget utpekat som en sektor med hög risk, varför direktivet blir mer omfattande för de flesta livsmedelsföretag än i ursprungsdirektivet.

Andra sektorer som lyfts fram som ”hög risk” är bland annat textil, jordbruk, mineralutvinning, skogsbruk, fiske, partihandel med jordbruksråvaror, levande djur, trä, livsmedel och drycker. Små och medelstora företag är undantagna från direktivet, men de kan ändå påverkas indirekt som en konsekvens av de nya reglerna.

Speciella styrningskrav för EU-baserade bolag

Riktlinjer för hur företag ska följa due diligence-kraven kan utvecklas för specifika sektorer (till exempel en specifik råvara) eller specifika negativa effekter (till exempel tvångsarbete eller avskogning).

Direktivet inför också speciella krav för styrningen av EU-baserade bolag. Dessa krav inkluderar till exempel övervakning av genomförandet av due diligence-processerna och att införliva due diligence i företagsstrategin genom att även beakta klimatförändringar (d.v.s. Parisavtalet).

Det kommer att vara upp till varje land att inrätta tillsynsmyndigheter för att säkerställa att företagen uppfyller sina skyldigheter om due diligence.

Förslaget kommer att läggas fram för Europaparlamentet och rådet för godkännande. När det har antagits kommer medlemsstaterna att ha två år på sig att införliva direktivet med nationell lagstiftning.

Kommande seminarium om direktivet

Livsmedelsföretagen kommer under våren att arrangera ett seminarium om förslaget tillsammans med ETI Sverige. Håll utkik i kommande nyhetsbrev för datum och anmälan.

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Skicka e-post till Sara
08-762 65 46, 070-996 90 44