Fem snabba frågor till vår nya arbetsmiljöexpert

Vad gör en arbetsmiljöexpert egentligen? Hur arbetar livsmedelsindustrin med att minska olyckor och skador? Och vad kan vi hjälpa våra medlemmar med när det gäller arbetsmiljö? För att ta reda på detta vände vi oss till vår splitternya kollega Heléne Eklöf.

Heléne Eklöf, arbetsmiljöexpert på Livsmedelsföretagen

Välkommen Heléne! Vad gör man som arbetsmiljöexpert på Livsmedelsföretagen?

− Som ny arbetsmiljöexpert så har jag börjat med att samla information om hur dagsläget ser ut med pågående arbetsmiljöaktiviteter, utbildningar och verktyg som finns för våra medlemmar. Jag bekantar mig även med olika nätverk inom arbetsmiljöområdet som kan gynna vårt fortsatta arbete. När jag fått dagsläget klart för mig så tänker jag att det är bra att klura ut en god strategi för framtida utveckling kring praktiska verktyg, hjälp och stöd för våra medlemmar i deras förebyggande arbetsmiljöarbete. Målet är att de ska kunna ligga i framkant med en sund och säker arbetsmiljö, och på så sätt bli ännu mer attraktiva som arbetsgivare.

− Jag är mycket medveten om att olika företag har olika förutsättningar och befinner sig på varierande nivåer vad gäller kunskap och systematiskt arbetsmiljöarbete. Min tanke är dock ”Slow and steady wins the race”….. Min favoritsysselsättning som arbetsmiljöexpert är den vardagliga direktkontakten med medlemsföretagen, för att diskutera deras arbetsmiljöutmaningar och ge råd och stöd eller bara lyssna.

Vad arbetade du med innan du kom till oss?

− Innan jag började på Livsmedelsföretagen så arbetade jag även då med fokus på arbetsmiljöfrågor som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket under 16–17 år. Det arbetet har varierat under tid, ibland fokuserat inom teknikbranscher som tillverknings- och processindustri, men på senare tid bredare och allmänt alla branscher. Jag har till stor del arbetat med utredningar av olyckor och allvarliga tillbud. Det finns nog inget mer lärorikt, om ni frågar mig. Jag lärde mig att verkligen allt kan hända. Det gäller alltså att ALLTID tänka till FÖRE så att slumpvisa faktorer inte lyckas slå till samtidigt. Du vet, ”jag skulle bara”… Det är ofta då olyckan är framme.

Tar livsmedelsindustrin arbetsmiljöfrågorna på allvar?

− Onödig fråga! Det är klart att den gör. Det finns bara lite olika förutsättningar för det proaktiva arbetsmiljöarbetet. Jag tänker att om man ser till att arbeta på grundförutsättningarna – kunskaper i praktiken, systematiskt arbetsmiljöarbete och en god säkerhetskultur – så gynnas både produktion och arbetsmiljö.

Hur arbetar industrin med att få ner antalet arbetsrelaterade olyckor och dödsfall?

− Vi arbetar med just de punkter som jag tidigare nämnt, dvs att lyfta kunskapsnivån, att få verktyg till det praktiska arbetsmiljöarbetet så att man får rull på det förebyggande arbetet i vardagen och på så sätt får en sund och säker arbetsmiljö. Detta arbete görs på olika sätt, exempelvis genom informationsinsatser, utbildningar, arbetsplatsbesök, råd och vägledning. Utmaningen är att hitta bra och olika lösningar som fungerar bra för olika arbetsställen. Det är lätt hänt att man halkar in i traditionella tankesätt, men varje arbetsplats är unik och kräver anpassade lösningar.

Vilken sorts hjälp erbjuder vi våra medlemmar när det gäller arbetsmiljöfrågor?

− ”The sky is the limit” vill jag gärna säga. Det går alltid bra att kontakta mig för att få råd och stöd i arbetsmiljöfrågor och så tar vi det därifrån!

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert