Förhandlingschefen informerar: Beräkna rätt GFL när du anlitar bemanningsföretag

Många livsmedelsföretag kompletterar ibland sin egen personal med inhyrda medarbetare från bemanningsföretag. När så sker är kundföretaget skyldigt meddela bemanningsföretaget om korrekt GFL, Genomsnittligt förtjänstläge. Vår förhandlingschef Henrik van Rijswijk ger här råd och tips kring GFL.

Henrik van Rijswijk, förhandlingschef

Henrik van Rijswijk:

Det är kundföretaget – det vill säga den som hyr in personal – som ansvarar för att rätt uppgifter lämnas till leverantören/bemanningsföretaget. Bemanningsföretaget, å sin sida, är skyldigt utbetala rätt löner och ersättningar till sina anställda konsulter i enlighet med de lämnade uppgifterna. De flesta bemanningsföretag är bundna av kollektivavtal mellan Almega Kompetensföretagen (som är arbetsgivarorganisation för bemanningsföretag) och LO-förbunden, såsom exempelvis Livs.

Beräkning av GFL

Förkortningen GFL står för Genomsnittligt förtjänstläge. Den lön som bemanningsföretag betalar till sina anställda ska motsvara den GFL som råder hos kundföretaget avseende de arbetsuppgifter som bemanningsuppdraget avser. För att kunna beräkna GFL måste kundföretaget således först identifiera den jämförbara grupp som är relevant. Konsulterna ska ha samma lön som genomsnittet i den jämförbara gruppen.

Vid fastställandet av GFL ska inräknas den jämförbara gruppens lön, bonus upp till tolv månader, prestationslön/ackord, ATK, skiftformstillägg och eventuella lönetillägg. Däremot ingår i beräkningen inte ob-ersättning, övertidsersättning, vinstandelssystem eller bonus för längre tid än tolv månader.

Notera att det är kundföretaget/arbetsgivaren som fastställer GFL enligt ovan. Det ska inte förhandlas eller överenskommas med det lokala facket. När GFL är fastställd ska kundföretaget själv meddela leverantören/bemanningsföretaget resultatet.

Alternativ GFL

Ibland är det svårt att fastställa en jämförbar grupp. Kanske finns det inga egna anställda som utför arbetsuppgifterna eller så skiftar den egna personalen kring olika arbetsuppgifter. I sådana fall kan en alternativ GFL fastställas genom den så kallade alternativregeln. Den innebär att lokal överenskommelse träffas mellan företaget och lokala fackklubben om vilken GFL som ska meddelas bemanningsföretaget.

Träffande om överenskommelse av alternativ GFL innebär helt enkelt att företaget och facket granskar vilka arbetsuppgifter som bemanningspersonalen ska utföra och kommer överens om ett genomsnittligt förtjänstläge för dessa uppgifter. Överenskommelsen ska nedtecknas i en skriftlig överenskommelse eller förhandlingsprotokoll. Den gäller under den tidsperiod parterna är överens om) eller tills vidare. I det senare fallet kan överenskommelsen sägas upp av vardera parten för att upphöra efter uppsägningstid.

Observera dock att det alltid är frivilligt för arbetsgivaren att träffa en alternativ GFL. Utgångspunkten – och den kollektivavtalade skyldigheten – är att fastställa eller försöka fastställa GFL enligt angivet ovan. Kundföretaget svarar som sagt för de lämnade uppgifterna och kan bli skadeståndsskyldigt gentemot bemanningsföretaget om något blir fel.

Henrik van Rijswijk, förhandlingschef

Har du frågor om GFL?

Kontakta gärna Livsmedelsföretagens rådgivning för ytterligare information. Rådgivningen nås måndag-fredag kl. 09.00-12.00 och 13.00-16.30 på telefon 08-762 65 50 eller e-post radgivning@li.se.

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40