Förhandlingschefen informerar: Facklig information på betald tid

Livsmedelsföretagens förhandlingschef Henrik van Rijswijk förklarar här gällande regelverk för facklig information på betald arbetstid.

Henrik van Rijswijk, förhandlingschef

Henrik van Rijswijk:

I Utvecklingsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO/PTK – vilket medlemmarna i Livsmedelsföretagen är bundna av – regleras i § 10 facklig information på betald arbetstid.

Av bestämmelsen framgår att facklig medlem har rätt att på betald tid högst fem timmar per år (vilket kan vara uppdelat på flera tillfällen) delta i av lokala facket anordnade fackliga möten på arbetsplatsen. En förutsättning är att det fackliga mötet rör förhållandet till arbetsgivaren eller i övrigt har samband med den fackliga verksamheten vid företaget.

Reglerna stadgar att mötestidpunkten ska förläggas så att mötet medför minsta möjliga störning för produktionens eller arbetets behöriga gång. I normalfallet avses mötet förläggas utanför ordinarie arbetstid, varvid övertidsersättning till deltagarna ska utges. Efter lokal överenskommelse mellan företaget och facket kan mötet förläggas på ordinarie arbetstid. Om sådan överenskommelse inte träffas får således mötet inte äga rum under ordinarie arbetstid.

Arbetsgivaren bör även säkerställa genom fråga till fackföreningen huruvida det tänkta mötet avses äga rum i enlighet med bestämmelserna i Utvecklingsavtalet eller om något annat eventuellt regelverk åberopas. Detta bland annat för att säkerställa att de fem timmarna inte överskrids under kalenderåret.

Det bör noteras att rätt att delta vid informationsmöten enligt Utvecklingsavtalet endast tillkommer medlem i respektive fackförening. Anställd som är medlem i annan fackförening än mötesanordnaren eller är oorganiserad har således inte rätt till ledigheten. En lista med namn över deltagare vid mötet bör tillställas arbetsgivaren så rätt ersättning kan utges, exempelvis övertidsersättning vid möte utanför arbetstid, eller för planering av produktion/bemanning vid möte under ordinarie arbetstid.

Syftet med mötet ska röra förhållandet till arbetsgivaren eller den fackliga verksamheten vid företaget. Annan information, såsom försäkringsinformation och utbildningar, faller utanför regelverket och ledighet för sådan information ska inte beviljas enligt Utvecklingsavtalets regelverk.

Anslag som kallar till möten med facklig information kan anslås av facket på den anslagstavla som fackföreningen i fråga eventuellt disponerar på arbetsplatsen. Affischering och anslag i övrigt behöver ej accepteras av företaget.

Henrik van Rijswijk, förhandlingschef

Ytterligare information?

Var god kontakta Livsmedelsföretagen vid ytterligare behov av information eller rådgivning.

Rådgivning vardagar 09.00-12.00, 13.00-16.30: telefon 08-762 65 50

E-post: radgivning@li.se

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40