Förhandlingschefen informerar: Så hittar du information om de nya kollektivavtalen

De nya kollektivavtalen är på plats och i kraft. Vår förhandlingschef Henrik van Rijswijk informerar här om hur man som medlemsföretag kan ta del av kunskapen om de nya avtalen samt hur informationen förmedlas från Livsmedelsföretagen.

Henrik van Rijswijk:

Först och främst vill jag och mina kollegor ta tillfället i akt önska er alla en god fortsättning på den vår som äntligen tycks ha anlänt – lite lagom till att avtalsförhandlingarna var i hamn skulle man kunna säga.

Efter en intensiv period av avtalsförhandlingar årets tre första månader har vi nu under första delen av april månad kunnat ägna oss åt att formalisera de nya och ändrade kollektivavtalsbestämmelserna så att de ska vara enkla och tydliga att tillämpa för er som är medlemmar i Livsmedelsföretagen. Jag vill i denna artikel informera lite om det bästa sättet att få del av kunskapen om de nya avtalen samt på vilket sätt informationen förmedlas från oss.

Video: 10 snabba frågor om de nya kollektivavtalen

Cirkulär

I samband med att de nya avtalen undertecknades skickade vi i början av april ut Cirkulär till samtliga medlemsföretag med övergripande information om de nya avtalens innehåll. Detta cirkulär beskrev kortfattat de justerade reglerna kring lönerevision samt nivåer för lönehöjningar och individgarantier under hela avtalsperioden. Vidare redogjordes kortfattat för de ändringar som gjorts i avtalens allmänna villkorsdelar.

Cirkulär skickas ut med e-post till de mottagare som respektive företag anmält som cirkulärmottagare. Vill ert företag ändra eller uppdatera cirkulärmottagare så skicka ett e-postmeddelande till info@li.se. Cirkulären finns även att ta del av på vår hemsida i vår Arbetsgivarguide.

Under innevarande vecka kommer ett kompletterande Cirkulär att utskickas som specifikt berör genomförandet av årets lönerevision. Det är ett bra hjälpmedel när nu 2023 års lönerevision snart bör påbörjas. De nya lönerna ska gälla retroaktivt från den 1 april men det är naturligt att den lokala löneförhandlingsprocessen ibland kan dra ut något på tiden under så kallade avtalsår, eftersom ju fullständig avtalsinformation blir klar först en tid efter att det nya avtalet trätt i kraft den 1 april.

Tillägg och nivåer för delbranscherna

Tillsammans med vår fackliga motpart Livsmedelsarbetareförbundet arbetar vi nu aktivt med att räkna upp alla så kallade tillägg och nivåer i respektive tilläggsavtal för de olika delbranscherna. Det arbetet tar lite tid, då siffrorna måste kontrolleras flera gånger och stämmas av mellan oss parter.

När detta är klart, sannolikt i början av maj, kommer nya cirkulär att utskickas specifikt riktade till varje delbransch, d.v.s. företag inom exempelvis bryggeribranschen får ett särskilt cirkulär som rör just det tilläggsavtalet etcetera. Först när dessa cirkulär utskickats kan företaget börja tillämpa de nya uppräknade nivåerna avseende exempelvis tillägg i avtalet. Retroaktiva ersättningar ska dock utges från den 1 april. Jag vill avråda från att företagen själva gör dessa uppräkningar, då det lätt kan bli fel.

Allmänna villkoren i avtalen

Senare under våren kommer vi slutligen att skicka ut olika cirkulär med specifik information om de ändrade eller justerade reglerna som vi förhandlat fram avseende de så kallade allmänna villkoren i avtalen. Bland dessa kan exempelvis nämnas de nya reglerna om provanställning eller maximal anställningstid i visstidsanställning.

Arbetsgivarträffar 17-28 april

Slutligen vill jag åter tipsa om deltagande vid våra Arbetsgivarträffar som äger rum på olika platser i landet (samt en gång digitalt) under andra delen av april månad. Exakta datum för respektive ort finns på vår hemsida under ”Kalender”. Deltagandet är avgiftsfritt. Det finns fortfarande platser kvar på de flesta orter. Du hittar alla tillfällen här.

För mer information

För specifika frågor är ni som alltid välkomna att kontakta vår medlemsrådgivning på telefon 08-762 65 50 vardagar 9-12 och 13-16.30 eller e-post radgivning@li.se.

Henrik van Rijswijk                                                                                                                                     Förhandlingschef