Förlängda stödåtgärder från regeringen

Regeringen väljer nu att förlänga ett flertal av de stödåtgärder som vidtagits för att stötta svenska jobb och företag genom coronakrisen. Bland dessa åtgärder återfinns korttidspermittering, anstånd med skatteinbetalningar och omställningsstöd. Livsmedelsföretagen är positiva till beskedet, även om beslutet borde kommit tidigare. Nedan följer en kort sammanställning av de förlängda stödåtgärderna.

I tider av ökad smittspridning har regeringen beslutat att förlänga ett antal av de tidigare meddelade stödåtgärderna. Något som drabbade företag och branschorganisationer, så som Visita, Svensk Handel och Livsmedelsföretagen, tydligt framhållit. Bland annat i debattartikel signerad Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman. De aviserade förändringarna kommer att överlämnas till Riksdagen i en ändringsbudget för 2021.

– Dessa förlängningar är absolut nödvändiga för att undvika ytterligare företagsnedläggelser med uppsägningar och försvagad nationell ekonomi som följd. Ett tidigare besked i den här frågan hade naturligtvis varit att föredra, för att ge företagen en längre planeringshorisont, men nu kan vi inte annat än vara glada att regeringen hörsammat våra ståndpunkter, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.

Korttidspermittering

Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Denna tidsgräns kommer tillfälligt tas bort till och med den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer att kunna förlängas som längst till 30 juni 2021.

Under första halvåret 2021 kommer stödet fortsatt att vara förstärkt i jämförelse med lagens ordinarie nivåer. I januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent, vilket är samma nivå som stödet ligger på i år. Under april, maj och juni sänks subventioneringsgraden till 50 procent.

Omställningsstöd

Omställningsstödet förlängs så att det också kan sökas för augusti–oktober 2020. Stöd kan beviljas om upp till 30 miljoner kronor per företag och kan sökas av företag som tappat minst 50 procent av sin omsättning jämfört med samma period 2019.

Regeringen har sedan tidigare infört omställningsstöd för stödperioder mellan mars och juli.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Regeringen och dess samarbetspartier har kommit överens om att det nyligen beslutade omsättningsstödet för enskilda näringsidkare ska förlängas till att omfatta även augusti–oktober 2020.

Möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar

Sedan tidigare har det beslutats om möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar i ett år. Möjligheten att få anstånd gäller till exempel inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. Regeringen kommer föreslå att anståndstiden ska utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. Denna förlängning föreslås kunna beviljas efter ansökan, om inte särskilda skäl talar emot det.

Lättnader i a-kassan för företagare

Regeringen kommer föreslå att de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så att de ska gälla även 2021. Detta innebär att företagare som lägger sitt företag vilande under 2021 också undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras. Regeringen beslutade även i juni 2020 om en förordningsändring som gjorde det möjligt för en företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning. Även denna tillfälliga regel förlängs till att gälla under år 2021.