Förslag på ny riskklassificeringsmodell för livsmedelsföretag

Livsmedelsverket fortsätter sitt arbete med att ta fram en ny riskklassificeringsmodell. Livsmedelsföretag har möjlighet att ge synpunkter på förslaget och testklassa sig till och med den 12 februari.

Vid två tillfällen i januari har Livsmedelsverket genomfört digitala samråd om det förslag till ny riskklassificeringsmodell som de har tagit fram. Livsmedelsföretagen har varit aktiv i den referensgrupp som har funnits under 2020 och varit med och påverkat förslaget. Det finns fortfarande möjlighet att skicka in synpunkter på förslaget till riskklassning@slv.se och testklassa ditt företag fram till den 12:e februari. Mer information, presentationen från samrådet och mallen för testklassning hittar du på denna sida i Kontrollwiki.

Vad händer nu?

Livsmedelsverket kommer nu fortsätta arbetet med modellen och göra en konsekvensutredning och allt kommer sedan gå ut på remiss i vår/sommar. Modellen kommer efter antagande bli en föreskrift som blir obligatorisk för alla kontrollmyndigheter. Den omfattar restaurang, dagligvaruhandel, livsmedelstillverkare men inte slakterier, dricksvattenanläggningar och tillverkare av material i kontakt med livsmedel.

Den nya riskklassificeringen har ökat fokus på kontroll i tidigare led så livsmedelsanläggningar och framförallt grossistverksamheter kommer få mer kontrolltid. Klassificeringen bygger på vilka aktiviteter som görs i företaget och vilken risk de har och storleksindelningen för alla livsmedelsverksamheter är baserad på årsarbetskrafter. Reduktion av riskklassning kommer man enligt förslaget kunna få både genom god efterlevnad och om man har en ackrediterad certifiering.

Under 2021 kommer förslaget ut på remiss och tekniska beskrivningar tas fram, 2022 bygger man om datasystem och tar fram vägledningar, 2023 klassas alla anläggningar om och 2024 börjar man använda modellen i kontrollen.

Marie Rydén

Näringspolitisk expert