Förstärkt krispaket avseende korttidspermittering och skatteuppskov

Den 14 april meddelade Riksdagens finansutskott att man kommit överens om att halvera räntekostnaden för uppskov med skatteinbetalningar till 3,14 procent. Samma dag meddelade regeringen att man vill utöka möjligheten till korttidspermittering till 80 %. Livsmedelsföretagen välkomnar ändringarna men säger att det är långt ifrån tillräckligt för de krisande företagen.

TEXTEN UPPDATERAD DEN 16 APRIL

Den 14 april meddelade Riksdagens finansutskott att man kommit överens om att halvera räntekostnaden för uppskov med skatteinbetalningar. Samma dag meddelade regeringen med samarbetspartier att man vill utöka möjligheten till korttidspermittering till 80 procent. Detta är två steg i rätt riktning och i linje med Livsmedelsföretagens tidigare presenterade sjupunktsprogram för att stötta små och medelstora företag.

– Vi är glada att finansutskottet och regeringen lyssnat på oss och på ropen på hjälp från våra medlemsföretag. Men det här är inte tillräckligt, långt ifrån. Vi har föreslagit en ränta om maximalt 1,25 procent och möjlighet att korttidspermittera upp till 100 procent för att hjälpa krisande företag. Annars kommer vi inom kort att få se hundratals företag slås ut och tusentals jobb försvinna. Vi uppskattar att våra politiker är lyhörda men vi kommer fortsätta arbeta för att få igenom våra krav i sin helhet, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.

Anståndsränta sänkt till 3,14 procent

En av de första krisåtgärder regeringen genomförde med anledning av den pågående coronakrisen var att ge företag möjlighet till uppskov med skatteinbetalningar. Åtgärden syftade till att stärka företagens likviditet med anledning av det enorma intäktsbortfall många fått erfara under krisen.

Uppskovet är dock just ett uppskov som ska betalas tillbaka senare. Årsräntan i det ursprungliga förslaget uppgick till 6,6 procent. Detta har bland andra Livsmedelsföretagen i våra samtal med regeringen påpekat är alldeles för högt. Nu har Riksdagens finansutskott fattat beslut om att sänka anståndsräntan till 3,14 procent på årsbasis. De första sex månaderna blir dessutom avgiftsfria.

Förslag: Korttidspermittering upp till 80 procent

Ytterligare ett av förslagen i Livsmedelsföretagens sjupunktsprogram har delvis förverkligats. Regeringen och dess samarbetspartier presenterade igår eftermiddag en utvidgad möjlighet till korttidspermittering.

Om regeringens förslag godkänns av Riksdagen kommer korttidspermittering att kunna ske även till 80 procent utöver vad som redan idag gäller om korttidspermittering om 20, 40 eller 60 procent. Livsmedelsföretagen kommer under veckan att inleda förhandlingar med våra fackliga motparter för att träffa kompletterande centrala avtal som möjliggör lokala överenskommelser om att korttidspermittera personal på 80 procent av arbetstiden. Vi återkommer med uppdaterad information så snart de nya reglerna trätt i kraft och vi har överenskommelser med de fackliga motparterna.

OBS! Innan de nya avtalen ingåtts är det inte möjligt att korttidspermittera på 80 procent. Detta påverkar inte redan gällande överenskommelser om korttidspermittering eller möjligheten att korttidspermittera upp till 60 procent.

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert