Frågor och svar om införandet av engångsplastdirektivet

Engångsplastdirektivet 2019/904 håller nu på att införas i svensk lagstiftning. Vissa delar har trätt i kraft under hösten och den sista delen börjar gälla 1 januari 2022. Vår lagstiftningsexpert Marie Rydén svarar här på ett antal frågor om direktivet och hur det kommer implementeras i Sverige.

Direktivet skulle ha införts den 3 juli 2021 men då regeringen saknade vissa bemyndiganden från riksdagen så blev det försenat. Vissa förändringar kring producentansvaret i miljöbalken trädde i kraft den 1 november och straffansvar för nedskräpning träder i kraft den 1 januari 2022.

  • 8 november kom övriga föreskrifter som styr hur engångsplastdirektivet implementeras i Sverige. Föreskrifterna med bäring på livsmedel har följande SFS-nummer: 2021:996,997, 1002, 1003, 1004,1005,1006,1008,1009,1010.
  • De definitioner som används återfinns i huvudsak i 2021:996 3§
  • Målet för minskad nedskräpning från förpackningar som är engångsplastprodukter är att nedskräpningen utomhus skall ha minskat med 50 procent till 2030 jämfört med 2023. Producenterna skall bidra till att nå målet.

Hur implementeras artikel 4 i 2019/904 som gäller minskad förbrukning av muggar och lock samt livsmedelbehållare inkl lock?

Träder i kraft: 2024-01-01

Föreskrifter finns i: SFS 2021:996 17§ – 20§ Undantag för papper i §21, §23 NV kan meddela undantag från § 17-20.Undantag för små användare 22-23§§ + 2021:997 22§

Mål: Minska 50 procent från och med 2026 jämfört med 2022

Kommentar: Jämfört med remissen så har undantagen för ”små” användare ökat från 100 till 150 muggar och livsmedelsbehållare per dag och fr.o.m. den 1 januari 2026 från 50 till 75 muggar och livsmedelsbehållare per dag.

Hur implementeras artikel 5 i 2019/904 som gäller förbud mot att släppa ut viss engångsplast produkter på marknaden?

Träder i kraft: 2022-01-01 och 2024-01-01 för 14§ engång muggar med mer 15% plast och sanktionsavgifter

Föreskrifter finns i: SFS 2021:996 12§, undantag i 13§ medicintekniska produkter, 14§ engång muggar med mer 15% plast, 15§ undantag. 2021:1010 22§(sanktionsavgifter)

Införlivas i: 2012:259 (sanktionsavgifterna)

Sanktioner: Sanktionsavgifter om man bryter mot förbuden och släpper ut produkter på marknaden:

  • <101 produkter 5 000 kr
  • 101 – 1 000 produkter 10 000 kr
  • 1 001 – 20 000 produkter 20 000 kr
  • > 20 000 produkter 50 000 kr

Kommentar: Utöver de engångsplastprodukter som förbjuds i direktivet inför Sverige ett förbud mot engångsmuggar med mer än 15 procent plast. Jämfört med förslaget i remissen så har andelen plast som tillåts i muggarna ökat från 10  till 15 procent.

Hur implementeras artikel 6 i 2019/904 som gäller att korkar skall sitta kvar på flaskor under hela användningen?

Träder i kraft: 2024-07-03

Föreskrifter finns i: SFS 2021:1003 40c, SFS 2021:1009 19§ sanktionsavgift.

Föreskrifterna införlivas i: 2018:1462 Producentansvar för förpackningar och 2012:259 Om miljösanktionsavgifter

Standard: En standard för detta krav har tagits fram, Standard SS-EN 17665.

Sanktioner: Sanktionsavgiften om man inte följer kravet blir 10 000 kr.

Hur implementeras artikel 6 i 2019/904 som ställer krav på att plastflaskor innehåller återvunnen plast?

Träder i kraft: 2024-07-03 respektive 2030-01-01

Föreskrifter finns i: SFS 2021:1003 40a-b§ (25%) SFS 2021:1004 40a§ (30%)

Föreskrifterna införlivas i: 2018:1462 Producentansvar för förpackningar

Mål: I (alla) förpackningar om innehåller mer än 50 procent plast skall förpackningsmaterialet 2030 i genomsnitt bestå av 30 procent återvunnen plast

Kommentar: Från 2025 omfattar kravet på 25 procent återvunnet material PET-flaskor, från 2030 omfattar kravet på 30 procent återvunnet material alla plastflaskor. Sverige har också infört ett utökat mål för 2030 på att alla förpackningar, inte bara dryckesbehållare, skall innehålla 30 procent återvunnen plast om förpackningar består av 50 procent plast eller mer.

Hur implementeras artikel 7 i 2019/904 som ställer krav på att engångsplast produkter (muggar) skall märkas?

Träder i kraft: 2022-01-01 respektive 2022-07-04 (sanktioner)

Föreskrifter finns i: SFS 2021:1003 41a§ samt EU 2020/2151, 2021:1009 20§(sanktionsavgift)

Föreskrifterna införlivas i: 2018:1462 Producentansvar för förpackningar respektive 2012:259 Om miljösanktionsavgifter

Sanktioner: Sanktionsavgiften om muggar inte är märkta blir 10 000 kr.

Hur implementeras artikel 8 i 2019/904 om utökat producentansvar där det finns krav på att producenterna täcker kostnaderna för medvetandehöjande åtgärder, insamling och städning?

Träder i kraft: 2023-01-01 (fast årsavgift mm) respektive 2024-01-01 (produktavgift)

Föreskrifter finns i: SFS 2021:1002 produktavgifter 8§ -10§, 12§,15§ fast årsavgift 11§, 17§-18§, 19§ lämna uppgifter

Kommentar: Sverige har valt att bara inkludera engångsplastflaskor som är <0,6L men inkluderar å andra sidan andra dryckesbehållare än plastflaskor för dryck av samma storlek så undantaget som finns i direktivet för dryckesbehållare av glas och metall är delvis borttaget. För de produkter som betalar en avgift har man tagit bort kravet på att producenten skall kommunicera medvetandehöjande åtgärder. Det ansvaret ligger på Naturvårdsverket och de får använda en del av årsavgiften till detta. Årsavgiften skall också täcka kostnaderna för skräpmätningar som nu skall göras 2 gånger vartannat år istället för vart tredje år som föreslog i remissen. De första görs 2023 och blir då underlag för produktavgifterna som börjar tas ut 2024. Resultatet skall redovisas både i antal och vikt.  Omfattas företagets produkter av avgifterna behöver man lämna uppgifter till Naturvårdsverket så att de kan bestämma avgifterna. Krav på att etablera ett ombud om man inte är etablerad i Sverige finns i 2018:1462 för att uppgifter och avgifter skall komma till Naturvårdsverket.

Hur implementeras artikel 9 i 2019/904 som ställer krav att medlemsstaterna inför separat insamling i materialåtervinningssyfte?

Träder i kraft: 2023-01-01 respektive 2029-01-01 (mejeriprodukter)

Föreskrifter finns i: SFS 2021:1005 2§ och 10§ och 2021:1006 2§ och 10§

Föreskrifterna införlivas i: 2005:220 Retursystem för plastflaskor och metallburkar

Mål: Målen för minskad nedskräpning och ökad materialåtervinning finns i 2018:1462

Kommentar: Sverige har utökat kravet till att även omfatta metallburkar då de redan ingår i vårt pantsystem. Plastflaskor och metallburkar som innehåller dryck som huvudsakligen innehåller mejeriprodukter ingår först från och med 1/1 2029. De som driver retursystemen skall nu även tillhanda hålla insamlingskärl på platser utomhus där kommunen har renhållningsansvar.

Hur implementeras artikel 10 i 2019/904 som handlar om medvetandehöjande åtgärder?

Föreskrifter finns i: SFS 2021:996 27§ portionssnus

Kommentar: Detta är det enda stället där portionssnus fortfarande omfattas. Informationen skall vara lättillgänglig och ges återkommande men det står inte explicit att det måste stå på förpackningen. Eftersom portionssnus inte omfattas av nedskräpningsavgifterna så är det producenterna som skall stå för kommunikationen.

Länkar till naturvårdsverkets och regeringens frågor och svar

Engångsplast (naturvardsverket.se)

Hållbar användning av engångsplast – frågor och svar – Regeringen.se

Marie Rydén

Näringspolitisk expert