Hur säkert är ditt företag?

Livsmedelsföretag har en stor betydelse för ett fungerande samhälle. Om produktionen eller leveranser utsätts för störningar så påverkas snabbt tillgången på mat och dryck i butiker. Därför publicerar Livsmedelsverket en förebyggande, övergripande säkerhetshandbok med information och praktiska verktyg för små och medelstora företag.

Den omarbetade utgåvan av Hur säkert är ditt företag – säkerhetshandbok för livsmedelsföretag tar bland annat upp vilka lagar och regler som gäller, vem som ansvarar för vad och förebyggande säkerhetsarbete i allmänhet såsom skalskydd, brandskydd, informationssäkerhet och kontinuitetshantering. Kontinuitetshantering är en metod för att analysera vilka beroenden ett företag har, till exempel el eller reservdelar, och därmed kunna arbeta för att minimera effekterna om det skulle uppstå störningar inom dem.

– Olyckor, störningar, hot eller brottslighet kan drabba alla företag. Även om det inte går att garantera att inget kommer att hända, är ett systematiskt och förebyggande arbete för ökad säkerhet något som behövs i varje företag. Livsmedelsföretagen välkomnar att vi från myndigheternas sida nu ser ett ökat fokus på säkerhet och kontinuitetsplanering. I bred politisk enighet har beslutats om återuppbyggnad av totalförsvaret, vilket innebär både militär verksamhet och civil verksamhet. Eftersom mat är något alla behöver, även under kriser, är livsmedelsbranschen prioriterad, säger Patrik Strömer, näringspolitisk expert och ansvarig för krisberedskapsfrågor på Livsmedelsföretagen.

I en bilaga till boken ges även konkreta metod- och beslutsstöd samt checklistor som kan användas direkt eller anpassas till företagets verksamhet. Allt material är framtaget tillsammans med sakkunniga och finns att ladda ner från Livsmedelsverkets webbplats.

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert