Kommande enkät kring livsmedelsavfall och andra restprodukter i livsmedelsindustrin

För bättre statistik om matsvinn i livsmedelsindustrin kommer Naturvårdsverket att genomföra en enkätundersökning. Enkäten skickas ut den 31 mars till 500 arbetsställen och sker i samband med undersökningen av hanterat och behandlat avfall.  Så håll utkik om ditt företag är ett av det utvalda!

Undersökningen samordnas av konsortiet SMED och företag kommer att lämna sina uppgifter digitalt till statistikmyndigheten SCB.

En enkät kommer att skickas ut den 31 mars till 500 arbetsställen och sker i samband med undersökningen av hanterat och behandlat avfall. Så håll utkik om ditt företag är ett av det utvalda. Ett missiv med instruktioner kommer då att skickas per post men enkäten är sedan digital. Enkäten ska besvaras senast den 21 april. Vid frågor om de uppgifter som ska lämnas kommer det att finnas uppgiftslämnarservice på SCB.

Bakgrunden till undersökningen

Bakgrunden till undersökningen är att det finns ett krav på att alla medlemsstater i EU årligen ska rapportera mängden livsmedelsavfall för hushåll, restauranger och offentliga måltider, livsmedelsbutiker och grossister samt livsmedelsindustri och primärproduktion. Detta omfattar alla livsmedel som blir avfall (både de delar som kan ätas och inte). Uppgifterna är tänkta att användas för att sätta mål för minskat matsvinn inom EU.

Restprodukter som blir avfall är endast en del av matsvinnet i de tidiga leden av livsmedelskedjan. Ex. sådana som var ämnade som livsmedel och går till foder är matsvinn men inte livsmedelsavfall. Därför ställs både frågor om livsmedelsavfall och andra restprodukter i undersökningen. Uppgifterna kommer att användas för uppföljningen av etappmålen för minskat matsvinn.

Det är uppgiftlämnarplikt för uppgifter om livsmedelsavfall enligt avfallsförordningen, men för att kunna ge en mer heltäckande bild av matsvinnet så är vi tacksamma om så många som möjligt kan lämna uppgifter även om andra restprodukter.

Vid frågor om undersökningen

Kontakta Christina Anderzén, christina.anderzen@naturvardsverket.se, 010-698 14 24