Kontroll av ursprungsmärkning av primär ingrediens senareläggs till efter 2020

EU-förordning 2018/775 om ursprungsmärkning av primär ingrediens skulle formellt börja tillämpas den 1 april. Sedan tidigare avråder Livsmedelsverket den kommunala livsmedelskontrollen från att kontrollera förordningen under år 2020.

Detta besked fick vi faktiskt redan i vintras och nu under coronakrisen uppmanar Livsmedelsverket kontrollmyndigheter även generellt att vara flexibla och pragmatiska (se vår nyhet från den 31 mars).

Den aktuella EU-förordningen gäller produkter som är ursprungsmärkta och där den primära ingrediensen har ett annat ursprung. Eftersom tolkningarna från EU-kommissionen blev kraftigt fördröjda så begärde vi redan i vintras av Livsmedelsverket att det skulle finnas tid att göra rimliga tolkningar som ger god konsumentinformation. Ett annat skäl var att undvika onödiga kassationer av förpackningsmaterial vilket måste ses ur ett hållbarhetsperspektiv.

Positiva besked från Livsmedelsverket

När vi kontaktade Livsmedelsverket i vintras fick vi ett snabbt och positivt besked från Livsmedelsverket. Här kan ni läsa svaret från Jan Sjögren, Avdelningschef för Företags- och myndighetsstöd:

(December 2019)

”Livsmedelsverket delar Livsmedelsföretagens uppfattning att det är en olycklig situation som uppstått. Vi förstår att behovet av framförhållning i tolkning av regelverket är stort för företagen.

Att förhålla sig till ny lagstiftning är emellertid ingen ny företeelse vare sig för företagen eller för kontrollmyndigheterna. Verkets bild är att merparten av kommunerna inte kommer att agera särskilt i denna fråga, speciellt inte som vägledning från Kommissionen är utlovad.

Som bekant så består den kommunala kontrollen av självständiga kontrollmyndigheter och Livsmedelsverket har därmed inte möjlighet att direkt styra kontrollen i enskilda frågor annat än på de områden av mer övergripande karaktär där vi styr med föreskrifter. I övrig sker styrningen via vägledningar och dialog.  En del i den dialogen är konceptet Operativa mål vilket är en del av den nationella kontrollplanen. Det innebär att Livsmedelsverket genom dessa och genom dialog med kommuner styr kontrollen i viss riktning. Genom bl.a. detta verktyg förs diskussionen om att kontrollen ska vara riskbaserad. En effekt av den pågående dialogen bör enligt verket uppfattning vara att kommunerna i sin kontroll fokuserar på annat än det som ni i ert brev pekar på ’inte innebär någon som helst risk för konsumenterna’. I en normal kontroll ska det naturligtvis även finnas tid till dialog om det som inspektören kan uppfatta som en avvikelse från lagstiftningen. Verket menar att det är rimligt att anta att den kommunal kontrollen kommer att ha andra prioriteringar under nästa år, särskilt som vi också, sedan några dagar har en ny kontrollförordning som trätt i kraft.

Det som Livsmedelsverket kommer att göra mer direkt är att ta upp frågan om att avstå från kontroll av primär ingrediens  via det webgränssnitt som vi har direkt med kommunerna, Livstecknet och den kontrollblogg som finns där. Vi kommer också att föra den diskussionen särskilt med några av de större kommunerna som vi bedömer har såväl kompetens som kapacitet att redan nästa år kunna bedriva kontroll med avseende på primär ingrediens.  Jag ser framför mig att den diskussionen tar sin början i omedelbart i januari 2020.

Det är ändå på sin plats att understryka att av det sätt Sverige valt att organisera kontrollen av livsmedel följer att verket inte kan garantera att det inte kommer att finnas någon kommunal kontrollmyndighet som inte tar med frågan om primär ingrediens i sin kontroll redan under 2020.

Med vänlig hälsning

Jan Sjögren.”

Ulrika Ehrhardt

Expert livsmedel och lagstiftning

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80