Korttidspermittering (korttidsarbete) 2021 – bakgrund, fakta och tillämpning

Mot bakgrund av möjligheten att ansöka om nytt stöd för korttidspermittering (även benämnt korttidsarbete) följer här information till dig som är medlem i Livsmedelsföretagen. Ansökan om stöd för korttidsarbete under 2021 görs via Tillväxtverket och öppnar den 29 mars men stödet tillämpas redan från den 1 december 2020.

Artikeln är uppdaterad 30 mars 2021

Om informationen på den här sidan

Notera att informationen här (förutom under avsnittet ”Så här går du tillväga” och avseende de centrala och lokala kollektivavtalen) är sammanställd information som är hämtad från ansvarig myndighet, Tillväxtverket. Informationen i dessa delar ska därför inte ses som råd eller vägledning från Livsmedelsföretagen. Vår sammanställning kommer löpande uppdateras och kan komma att ändras om informationen från Tillväxtverket ändras.

Livsmedelsföretagen kan, mot bakgrund av att informationen om Tillväxtverkets prövning av rätten till slutligt stöd i nuläget inte är så detaljerad, i många fall inte ge fullständiga svar. Exempelvis kan Livsmedelsföretagen i dagsläget inte besvara hur rätten till stödet kan komma att påverkas av olika arbetsrättsliga åtgärder såsom tillfälliga omdispositioner, utöver arbetstidsmåttet, av arbetstagare som permitterats (exempelvis för att täcka upp tillfälliga bemanningsbehov p.g.a. sjukdom). För närmare och mer information om ansökan (vad som krävs för beviljande, hur bedömningen kommer göras m.m.), ersättningsnivåer och andra villkor för korttidspermittering/korttidsarbetet hänvisar vi direkt till Tillväxtverket.

Så funkar korttidspermittering/korttidsarbete

Korttidspermittering innebär att staten går in med subventioner för att täcka en del av lönekostnaden för företag som har svårigheter i anledning av coronapandemin/covid-19-viruset. Svårigheterna för företaget ska vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet. Syftet är att företag som drabbas av en extern oförutsedd kris som coronapandemin/covid-19 ska ha ekonomiska möjligheter att behålla sin personal och kunna växla upp snabbt igen när läget vänder.

Genom korttidspermittering kan arbetsgivarens lönekostnader minska med upp till hälften samtidigt som arbetstagaren, beroende på permitteringsnivå, får ut över 90 procent av lönen. Arbetstagaren går ned i arbetstid och får ändå ut över 90 procent av lönen.

Ordinarie lön är den regelmässigt utgående kontanta lön som arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden om han eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete. Med regelmässigt utgående lön avses sådana ersättningar som normalt ingår i den månatliga lönen om det inte hade varit för arbetstagarens deltagande i korttidsarbete. Det kan exempelvis vara normalt förekommande ersättningar för obekväm arbetstid och skifttillägg, i den mån de verkligen skulle ha tjänats in under den aktuella månaden. Provision som regelmässigt utgår varje månad räknas med. Löneökningar som avser tid efter jämförelsemånaden ingår inte i den ordinarie lönen. Företaget kan däremot göra kollektivavtalade löneökningar.

Stödet till arbetsgivare kommer att beräknas utifrån den anställdes närvaro. Det som ersätts i stödet till arbetsgivaren är arbetad tid. Sjukdom, föräldraledighet, vård av sjukt barn och obetald semester räknas som frånvaro och inkluderas inte i stödet. Betald och intjänad semester likställs med närvaro och ingår i beräkningen av preliminärt stöd.

För att ha rätt till stödet ska arbetsgivaren ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader, såsom uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd (i de fall detta är möjligt).

OBS! Företag som vid tidpunkten för ansökan är skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning, är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd kan inte få stödet.

Stödet kan sökas från och med den 29 mars 2021, men tillämpas redan från 1 december 2020. Livsmedelsföretagen har träffat avtal med sina fackliga motparter för att möjliggöra ansökan och utbetalning av stödet. Ansvarig myndighet är Tillväxtverket. Det är även hos Tillväxtverket som ansökan om korttidspermittering görs efter det att lokal överenskommelse ingåtts med facket.

Tillväxtverkets hemsida

Några nyheter vid korttidsarbete 2021

Från och med mitten av mars 2020 har företagen haft möjlighet att permittera och systemet har både förstärkts och förlängts. Det gäller fram till och med den 30 juni 2021. Förlängningen regleras i en ny tillfällig lag och samtidigt görs ändringar i den befintliga lagen, vilket kommer att medföra väsentliga skillnader i det nya stödet jämfört med tidigare. Enligt förslaget kommer bland annat karenstiden om 24 månader efter stödperioden slopas under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. Det innebär att alla som fått stöd under 2020 också får möjligheten att ansöka om nytt stöd. För den som sökt stöd under 2020 kommer jämförelsemånaden vara den månad som legat till grund för beräkning av stöd vid korttidsarbete som lämnats under 2020.

De företag som ansöker om korttidsstöd och har en lönesumma om minst 400 000 kr under jämförelsemånaden ska bifoga ett skriftligt yttrande från en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag till sin ansökan. Lönesumman utgörs av de ersättningar som företaget redovisar i arbetsgivardeklarationen för samtliga arbetstagare, även de arbetstagare som inte korttidsarbetar. Det är möjligt att beviljas stöd med högst 10 000 kr för den administrativa kostnad som uppkommit i och med revisorsyttrandet.

Under den nya stödperioden kommer det inte längre vara möjligt att ha olika nivåer av arbetstidsminskning under en och samma avtalsperiod på individnivå. Arbetsgivaren har fortfarande rätt att förlägga arbetstiden fritt under hela avtalsperioden, men perioden kan inte längre omfatta flera olika nivåer av korttidsarbete för en och samma anställd.

Så här går du till väga

För att kunna nyttja möjligheten för korttidspermittering krävs det, för dig som är medlem i Livsmedelsföretagen, att det finns ett centralt kollektivavtal om korttidspermittering. Som framgår ovan har Livsmedelsföretagen ingått alla de nödvändiga centrala avtalen med de fackliga motparterna. Du som företagare måste därefter träffa ett lokalt kollektivavtal om korttidspermittering med er lokala fackliga motpart/motparter.

Vid behov av korttidspermittering ska du som arbetsgivare således kalla berört lokalt fackförbund till förhandling och komma till en överenskommelse med det lokala facket om korttidspermittering.

I nedan länkade dokument, utgörande de förhandlingsprotokoll som undertecknats av de centrala parterna, finns i protokollen med Livs, HRF och Handels mallar för hur ett lokalt kollektivavtal om korttidspermittering ska vara utformat för respektive kollektivavtalsområde. Dessa mallar ska användas som grund för de lokala avtalen. Vid överenskommelse med tjänstemannafacken kan likalydande lokala protokollsskrivning.

Ersättningsnivåer

Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40 eller 60 procent. Under januari – juni kommer det också vara möjligt att söka stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden. Det är endast vid arbetstidsminskning inom dessa nivåer som stöd för korttidspermitteringen gäller.

Staten står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen under hela perioden.

 

 

Ersättningen täcker löner upp till 44 000 kr/mån. För anställda som tjänar mer än 44 000 kr/mån kommer lönen ändå att räknas på 44 000 kronor. Arbetsgivaren ansvarar för eventuell överskjutande del.

Stödet omfattar de arbetstagare som har varit anställda hos företaget vid jämförelsemånaden. Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj kommer fortsatt att omfattas av stödet 2021 och under samma villkor som under stödet 2020.

Stödet omfattar anställda som arbetsgivaren har varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden. Eftersom ensamföretagare med enskild firma och delägare av handelsbolag eller kommanditbolag inte är anställda i sin verksamhet kan inte stöd utges till dessa. Men om bolaget har en organisationsform där ägaren anses vara anställd kan det vara möjligt att erhålla stöd även för ägaren.

Det är möjligt att byta omfattning av korttidspermitteringen efter en tid. Detta ska i så fall regleras i nytt lokalt kollektivavtal. Om det inte längre finns behov av korttidsarbete är det möjligt att avsluta sitt avtal och efter uppsägningstidens utgång återgå till ordinarie arbetstid och lön.

Korttidspermittering för anställda under uppsägning

Livsmedelsföretagen är överens med Livsmedelsarbetareförbundet, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer om att även personer under uppsägningstid (med uppsägningstid som löper) ska kunna korttidspermitteras. Uppsagd personal fortsätter att omfattas av stödet 2021 under samma villkor som under stödet 2020.

Cirkulär: Korttidspermittering för anställda under uppsägning

Ansökan

Möjligheten till ansökan öppnar den 29 mars. Ansökan sker via Tillväxtverkets hemsida.

Perioden som stödet kan omfatta är från den 1 december 2020 fram till och med den 30 juni 2021. Stödet kommer utbetalas först efter att Tillväxtverket har godkänt ansökan. Efter godkänt stöd är arbetsgivaren, enligt information från Tillväxtverket, skyldig att inom en tid som Tillväxtverket bestämmer göra en avstämning för att fastställa slutligt stöd.

Kontakta Livsmedels­företagen vid oklarheter

Är du osäker på hur du ska gå tillväga för att ansöka om korttidspermittering? Kontakta i sådant fall Livsmedelsföretagens rådgivning på telefon 08-762 65 50 kontorstid eller e-post radgivning@li.se dygnet runt. Du får svar inom 24 timmar.

 

Detta är ett cirkulär, som även finns publicerat för nedladdning och enklare spridning här

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40