Livsmedelsföretagen accepterar OpO:s förslag om avtalsvärde på 4,5 % över tre avtalsperioder

Livsmedelsföretagen lämnade tisdag den 20 oktober kl. 13.00 svar till industrins Opartiska Ordföranden (OpO) på den hemställan dessa lämnat med förslag på bland annat lönenivåer. OpO:s hemställan utgår från en 29-månaders avtalsperiod från den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023 med ett totalt avtalsvärde på 4,5 procent fördelat över tre avtalsperioder.

– Det är förvisso bra att OpO genom sin hemställan markerar en indikation om återgång till ”normala” avtalsperioder men det totala avtalsvärdet och löneökningarna är alldeles för högt under rådande omständigheter, kommenterar Livsmedelsföretagens förhandlingschef Henrik van Rijswijk.

Hemställan innehåller tre avtalsperioder på fem månader respektive tolv och tolv månader. Den första avtalsperioden löper från den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. De två följande perioderna är åter i fas med som blivit brukligt, d.v.s. avtalsperioder mellan den 1 april och 31 mars.

Det föreslagna löneutrymmet utgör 0,7 procent den första kortare avtalsperioden, därefter 1,9 procent för vardera av de följande perioderna. Det föreslås två lönerevisionstidpunkter under hela avtalskonstruktionen, nämligen den 1 april 2021 och 1 april 2022.

Henrik van Rijswijk menar att det trots det höga avtalsvärdet ligger i industrins intresse att godta hemställan.

– Jag konstaterar att lönebudet är på en oväntat hög nivå. Det ligger absolut på smärtgränsen av vad svenska livsmedelsföretag klarar av. Vi måste komma ihåg att Sverige upplever just nu den allvarligaste ekonomiska krisen på närmare 90 år och att pandemin fortsätter hemsöka hela världen. Förutsättningarna är väsentligt annorlunda än vad de brukar. En sammanvägd bedömning gör emellertid att vi är beredda att acceptera budet i sin nuvarande utformning, för att ta ansvar och bidra till stabilitet i en annars instabil tid, menar Henrik van Rijswijk.

– Vi hoppas att våra motparter på den fackliga sidan nu också visar att de tar sitt ansvar för svenska företag och löntagare i en svår tid och accepterar det förslag som OpO presenterat. Förslaget är väl underbyggt och även om ingen av oss parter får det vi själva önskat till alla delar måste vi vara beredda att acceptera OpO:s väl avvägda hemställan, avslutar Henrik van Rijswijk.

Nya kollektivavtal ska vara tecknade senast vid midnatt till den 1 november för att inte avtalslöst tillstånd ska inträda på arbetsmarknaden.

 

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40