Livsmedelsföretagens syn på ursprungsmärkning

I slutet av nästa år kommer EU:s nya s k informationsförordning att börja tillämpas. Det innebär bl a att den obligatoriska ursprungsmärkningen kommer att utvidgas. Från att idag bara gälla nötkött kommer ursprungsmärkningen även att omfatta kött av gris, får, get och fjäderfä.

Trots att förordningen är antagen så behöver flera artiklar kompletteras med mer detaljerade bestämmelser och där har EU-kommissionen ännu inte lagt fram något förslag och vissa frågor behöver också utredas vidare av kommissionen.

En sådan fråga är den exakta utformningen och omfattningen av ursprungsmärkningen.  EU-kommissionen har nyligen haft ett första förslag gällande delar av ursprungsmärkningen ute på remiss, vilken bl a vi på Livsmedelsföretagen har svarat på.

Kommissionens förslag

I vårt remissvar har vi landat i att stödja det alternativ som kommissionen själv förespråkar. Det innebär att det land där djuret (gäller gris, får, get och fjäderfä) slaktats och fötts upp i minst två månader innan slakt (en månad för fjäderfä) ska anges som ursprungsland.

Utifrån det beslutsunderlag vi har idag anser vi att kommissionens förslag är väl avvägt och på ett rimligt sätt både beaktar konsumenternas intresse av information (som vi vet finns gällande färskt, kylt och fryst kött i butik) och de kostnader som en obligatorisk märkning leder till för företagen liksom dess påverkan på handeln inom EU. Vår preliminära bedömning att kostnaderna är hanterbara för de företag som påverkas av de nya reglerna.

Kommissionens förslag är även i linje med den definition av ursprung som tillämpas i den frivilliga ursprungsmärkning som vi och Svensk Dagligvaruhandel har i bruk sedan ett antal år tillbaka.

Kött som ingrediens

En angränsande fråga är ursprungsmärkning av kött som ingrediens i olika livsmedel.  Senare i höst kommer kommissionen med en analys av konsekvenser av en ytterligare utökad ursprungsmärkning. Vad blir kostnaderna för industrin och i förlängningen konsumenterna? Hur påverkas livsmedelskontrollen?  Hur påverkas utsikterna att bekämpa fusk m m? Det är också på gång en svensk studie med fokus på konsumenternas vilja att betala för utökad ursprungsmärkning.

När vi har fått dessa fakta på bordet kommer vi att sätta oss i ned och – i nära dialog med våra medlemsföretag – på nytt ta ställning i den här frågan.

Livsmedelsföretagen är en ansvarstagande organisation. Våra ståndpunkter, särskilt i en sådan här viktig fråga, ska grunda sig i noggranna konsekvensanalyser, gediget beslutsunderlag och vara brett förankrade bland våra medlemsföretag.

SvD om ursprungsmärkning 1
SvD om ursprungsmärkning 2