Livsmedelskedjans möte med landsbygdsministern om livsmedelsstrategin 2.0

Tisdagen den 1 februari träffade Livsmedelsföretagen landsbygdsminister Peter Kullgren tillsammans med LRF och Svensk Dagligvaruhandel för att diskutera Sveriges nationella livsmedelsstrategi. Vi välkomnar att regeringen har aviserat en uppdatering av strategin och vårt tydliga medskick var att vi gärna är med och bidrar.

Den nuvarande livsmedelsstrategin togs fram i en tid när produktionen av livsmedel närmast togs för givet. Idag ser läget väldigt annorlunda ut. Sveriges förändrade omvärldsläge med krig i vår närhet och pågående klimatomställning förändrar förutsättningarna på flera års sikt, vilket vi anser gör det nödvändigt att uppdatera den strategi som beslutades av riksdagen 2017.

Det är därför glädjande att kunna konstatera att regeringen delar bilden av att det behöver göras ett omtag och att man påbörjar arbetet med en livsmedelsstrategi 2.0. När det nu sker behöver det göras i nära samarbete med hela livsmedelskedjan, och med fokus på att framtidssäkra och öka den svenska livsmedelsproduktionen.

Vi inom livsmedelskedjan är överens om att strategin bör ta sikte på:

  • Ökad livsmedelsproduktion förutsätter lönsamhet i hela livsmedelskedjan.
  • Livsmedel är en oundgänglig del av den svenska försörjningsberedskapen och målet i strategin om ökad inhemsk produktion behöver förtydligas.
  • Strategin måste i högre utsträckning fokusera på att stärka livsmedelssektorns motståndsförmåga och säkra grundförutsättningarna för livsmedelsproduktion, i synnerhet tillgången till el, vatten, drivmedel och gödsel.
  • Livsmedelsstrategin bör även fortsatt fokusera på företagens behov av enkla och förutsägbara regelverk och hög servicenivå från myndigheterna.

Livsmedelsföretagen representerades på mötet av ordförande Sofie Eliasson Morsink, vd Björn Hellman och Jimmy Sandell, kommunikations- och näringspolitisk chef.