Livsmedelsverket förstärker dialogen med branschen om EU-lagstiftning

Livsmedelsföretagen har under lång tid efterfrågat en mer systematisk samverkan mellan Livsmedelsverket och branschen när det gäller EU:s livsmedelslagstiftning. 2020 startade Livsmedelsverket samrådsgrupper på försök och dessa permanentas nu, något som välkomnas av Livsmedelsföretagens EU-expert Nicklas Amelin.

Nicklas Amelin, Livsmedelsföretagens EU-expert

Livsmedelsföretagen har under lång tid efterfrågat en mer systematisk samverkan mellan Livsmedelsverket och branschen när det gäller utformning, förhandling och tillämpning av EU:s livsmedelslagstiftning. Det finns många syften med sådan samverkan, bland annat att tillvarata de svenska företagens behov och prioriteringar, förse svenska representanter i Bryssel med underlag och fakta när nya lagförslag förbereds och förhandlas, samt lyfta frågor och problem kring hur EU-lagstiftningen genomförs och tolkas i Sverige. Ett konkret förslag från Livsmedelsföretagen om att inrätta stående samrådsgrupper för olika delområden inom EU-lagstiftningen presenterades 2019 och för ett år sedan startade Livsmedelsverket två sådana grupper på försök, för märknings- respektive hygienfrågor. Försöket har sedan utvärderats av Livsmedelsverket som nyligen beslutade att permanenta de båda försöksgrupperna, samt inrätta ytterligare tre grupper:

  • Material i kontakt med livsmedel
  • Tillsatser, aromer och enzymer
  • Kosttillskott

– Det är glädjande och välkommet att Livsmedelsverket nu fortsätter arbetet med samrådsgrupperna och att man utökar med tre nya grupper. Beslutet ligger helt i linje med vad vi har efterfrågat från branschen och med det bredare arbete för att stärka förankringen och delaktigheten i Sveriges EU-arbete som initierats av regeringen. Det är dock synd att lagstiftningen om kontaminanter inte får en egen samrådsgrupp som vi har förordat. Det är ett område med omfattande lagstiftning och ständigt nya regler som vi vet skapar många frågor och praktiska problem för våra medlemsföretag, säger Nicklas Amelin, EU-expert på Livsmedelsföretagen.

I samrådsgrupperna deltar representanter för livsmedelskedjans många branschorganisationer, samt företrädare för andra intressen som konsumentorganisationer och myndigheter. Arbetsformerna kommer utvecklas över tid men grundtanken är att grupperna ska diskutera aktuella frågor över hela lagstiftningskedjan, från tidiga diskussioner till beslut på EU-nivå och vidare till tolkningar och praktisk tillämpning i Sverige.

– Livsmedelsföretagen kommer fortsätta att vara en proaktiv och konstruktiv partner i arbetet. Vår förhoppning är att samrådsgrupperna ska bidra till att Sverige kan ta mer plats i diskussionerna på EU-nivå, särskilt i den tidiga fasen i lagstiftningsprocessen där utrymmet att påverka är som störst. Dessutom är det viktigt att man på detta sätt skapar en bättre dialog och ömsesidig förståelse mellan Livsmedelsverket och branschen samt övriga intressenter, säger Nicklas Amelin.

Bakgrund

Livsmedelsföretagens inspel till Livsmedelsverket (juli 2019)