Ny dom från AD: Facken har rätt till kopia av anställningsavtal

Arbetsdomstolen har avkunnat en dom som berör tolkningen av innehållet i Livsmedelsföretagens kollektivavtal med Livsmedelsarbetareförbundet. Tvisten gäller huruvida en fackförening har rätt att erhålla omaskerade kopior av anställningsavtal i samband med anställningar som är längre än en månad.

I våra kollektivavtal med Livs finns en bestämmelse som innebär att företag ska lämna kopia av anställningsavtal till lokal facklig organisation om anställningen, som avtalet berör, ska pågå längre tid än en månad. I Livsmedelsavtalet framgår bestämmelsen av punkt 2.1, andra stycket. Motsvarande bestämmelse finns också i övriga kollektivavtal med Livs, exempelvis avseende tobaksbranschen och vin- och spritindustrin.

Det har under en längre tid rått oklarhet huruvida kollektivavtalsbestämmelsen står i strid med dataskyddslagstiftningen, såsom GDPR. Av den anledningen har många företag valt att maskera/dölja de uppgifter i anställningsavtalet som skulle kunna anses vara en del av den personliga integriteten, som GDPR-reglerna är avsedda att skydda.

Arbetsdomstolen slår i sin dom nu fast att det inte innebär någon konflikt med dataskyddslagstiftningen att lämna ut anställningsavtalen i omaskerad kopia, det vill säga utan att några uppgifter i avtalet stryks över eller döljs.

Livsmedelsföretagen vill med anledning av domen rekommendera samtliga medlemsföretag att, till fullgörande av kollektivavtalet, från och med nu överlämna omaskerad kopia av anställningsavtalet till Livs i de fall anställningstiden enligt avtalet överstiger en månad.

Det bör noteras att den nu avkunnade domen tar sikte just på den berörda konkreta kollektivavtalsbestämmelsen. Domen kan inte bedömas ha betydelse för andra situationer, där facklig organisation eventuellt påstår sig ha rätt till uppgifter, exempelvis så kallade ”avtalskontroller” eller vid lönerevisioner, eftersom något stöd för det inte finns i kollektivavtalen.

Vid lönerevision företräder således även fortsättningsvis fackföreningen endast sina egna medlemmar, eller anställd som lämnat personlig fullmakt till företrädarskap. Rätt till ”avtalskontroller”, som Livs ofta begär på lokal nivå, föreligger överhuvudtaget inte och bör avvisas.

Du hittar cirkuläret i länken här nedanför.

Henrik van Rijswijk, förhandlingschef

Mer information

Vid frågor kontakta Livsmedelsföretagens medlemsrådgivning på telefon 08-762 65 50 eller e-post radgivning@li.se.

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40