Ny uppförandekod för hållbarhet i livsmedelsbranschen lanseras 5 juli

Som en del av EU:s nya livsmedelsstrategi ”Farm to fork” kommer en frivillig uppförandekod för livsmedelsbranschen att lanseras på måndag den 5 juli. Koden riktar sig främst till leden i livsmedelskedjan som ligger mellan primärproducenter och konsumenter, dvs förädlingsindustrin, dagligvaruhandeln och restaurang/storkök.

Syftet med koden är att stärka och synliggöra branschens frivilliga arbete med hållbarhetsfrågor i bred bemärkelse, inklusive både miljö och hälsa, samt att nå en samsyn om breda mål för hållbarhetsarbetet.

Koden innehåller sju övergripande hållbarhetsmål och ger exempel på vad som behöver göras för att uppfylla dem. De sju målen gäller:

  1. Hälsosamma och hållbara matvanor
  2. Motverka och minska matsvinn
  3. Klimatneutral livsmedelskedja i Europa till 2050
  4. Cirkulär och resurseffektiv livsmedelskedja
  5. Hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och god arbetsmiljö
  6. Partnerskap för värdeskapande i livsmedelskedjan
  7. Hållbar råvaruförsörjning

Här hittar du hela texten och här finns mer bakgrundsinformation och dokumentation från EU-kommissionen.

Att skriva under koden innebär att man instämmer med de sju övergripande hållbarhetsmålen och att man årligen ska rapportera om vilka aktiviteter som genomförts till stöd för målen. Då målen är breda och allmänt formulerade, innebär en underskrift inte i sig några bindande, siffersatta åtaganden, utan tanken är att sådana konkreta åtaganden sedan ska lämnas i särskild ordning av framför allt enskilda livsmedelsföretag. Koden innehåller kriterier och regler för dessa åtaganden, inklusive rapporteringskrav och uppföljning.

FoodDrinkEurope skriver på

Vid måndagens lanseringsevent kommer koden att skrivas på av europeiska branschorganisationer i livsmedelskedjan, såsom FoodDrinkEurope där Livsmedelsföretagen är medlem, samt av några enskilda företag som förbundit sig att lämna in minst ett konkret åtagande. Möjligheten att skriva under står sedan öppen för fler organisationer och företag, med samma villkor. Målgruppen är i första hand europeiska organisationer så i detta skede är det inte aktuellt för Livsmedelsföretagen att skriva under, utan vi representeras genom FoodDrinkEurope. Livsmedelsföretagen kommer dock att följa utvecklingen och återkommer till frågan om vår roll och eventuell egen underskrift längre fram. Innehållet i koden bedömer vi hur som helst ligga väl i linje med Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest och vårt arbete med hälsosamma matvanor.

Livsmedels­företagens inspel

Arbetet med att skriva texten till koden har skett i högt tempo under våren och samordnats av FoodDrinkEurope, vilket har gett Livsmedelsföretagen vissa möjligheter att framföra synpunkter under resans gång. Framför allt har det gällt att få en text som utgår från en positiv syn på branschens arbete med hållbarhet i alla dess tre dimensioner och som pekar ut bra och rimliga målsättningar som hela branschen ska kunna ställa sig bakom. Det har även handlat om att undvika att svartmåla enskilda livsmedel som icke hållbara, alltför betungande rapporteringskrav eller ett språkbruk som misstänkliggör processade livsmedel.

Processen har tydligt visat att EU-kommissionen förväntar sig ambitiösa åtaganden från företag i livsmedelskedjan och att man i annat fall överväger lagstiftning av olika slag. Livsmedelsföretagen fortsätter att följa arbetet med koden och det kommer också att vara en viktig prioritering i FoodDrinkEuropes arbete de kommande åren.

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80