Påminnelse: Skicka in avstämning till Tillväxtverket vid korttidspermittering

Företag som får ersättning vid korttidspermittering är skyldiga att insända en avstämning till Tillväxtverket senast tre månader efter det att ansökan har beviljats. De företag som fick stöd godkänt i mitten av mars måste således snart insända avstämningshandlingar för att inte riskera återbetalningskrav.

Tillväxtverket kommer att hantera de första avstämningarna under 16-20 juni. Om avstämningen inte skickas in i tid blir företaget skyldigt att återbetala erhållet stöd. I samband med att avstämningen skickas in kan också ansökan om utökat stöd vid korttidspermittering göras om företaget uppfyller kraven för detta.

Tillväxtverket meddelar att i avstämningen ska sammanställas det faktiska utfallet för korttidspermitteringen för stödperioden. Det innebär bland annat att man kan justera arbetad tid för anställda som stödet omfattar om behov av det finns. Avstämningen kan resultera i att företaget kan begära ytterligare utbetalning av stöd eller att man blir återbetalningsskyldig av för mycket utbetalt stöd. För mycket utbetalat stöd räknas av i en eventuell kommande ansökan om ytterligare stöd.

Myndigheten uppger vidare att man kommer att utsända ett påminnelsemejl med en länk till tjänsten där avstämningen ska göras och ansökan om eventuellt ytterligare stöd. Information finns även på Tillväxtverkets hemsida.

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40