Pilotstudie avseende livsmedelsföretags omställning vid höjd beredskap

I slutet av januari publicerade Livsmedelsverket en rapport avseende Pilotstudie om livsmedelsföretags omställning vid höjd beredskap. Studien genomfördes av Aqua Nobel och Blackthorn och innefattade två olika förpackningsrelaterade omställningar.

Rapporten beskriver produktionsomställning inom vattenförpackningsindustrin, som genomfördes med korta tidsförhållanden och som därmed kom att någorlunda efterlikna realistiska förutsättningar för en omställning.

Pilotstudien genomfördes av Aqua Nobel och Blackthorn och innefattade två olika omställningar. Den ena handlade om förändrat ytteremballage till befintlig förpackning och den andra om idrifttagning av en avställd maskinlinje med Bag in Box förpackningar.

Rätt förberedelser ger snabb omställning

Så här skriver Livsmedelsverket om resultatet av pilotstudien: 

”En av slutsatserna från pilotstudien är vikten av förberedelse; att ha alla tillstånd, dokument och rutiner på plats i förväg. För livsmedel krävs också rutiner för kvalitetsledning, uppföljning av livsmedelssäkerhet med egenkontroller och dokumentation samt provtagning. För att det ska bli så effektivt som möjligt bör den produktion som företag vill kunna ägna sig åt vid kris därför vara så lik ordinarie produktion som möjligt.

Ytterligare identifierade utmaningar är tillgången på förpackningar och emballage i samband med kris och ytterst krig. Detta gäller tillgången av förpackningar generellt och för de specifika krav som finns på förpackningar som kommer i kontakt med livsmedel.

Även finansiering lyftes. Om det finns en förväntan på att livsmedelsindustrin ska ha en beredskap för omställning behöver de ekonomiska förutsättningarna ses över, menar författarna. De lyfter också vikten av samordnad information och tydliga beslutsmandat inom området beredskapsplanering.”

– Omställning av produktion är ingen ”quickfix”. Dagens produktion är så specifik för en viss produkt och komplex att en till synes liten förändring kan vara svår att genomföra. Det kräver också teknisk specialistkompetens. Ska man upphandla produkter för kris och krig är det därför klokt att utgå från vad som redan finns på marknaden och i dialog med företag så att de vet hur behoven och efterfrågan ser ut så att de kan ta fram en omställningsplan för det, säger Andreas Hagelin, beredskapshandläggare och projektledare på Livsmedelsverket.

Tydliga krav och behov ger god beredskap

– Erfarenheterna från pandemin, Rysslands krig i Ukraina och nu även denna pilotstudie visar att företag är snabba på att ställa om när det behövs. Det handlar främst om att myndigheter ska kunna ställa krav och definiera behoven. Då visar sig beredskapen vara god, säger Patrik Strömer, Näringspolitisk expert Livsmedelsföretagen.

För mer information

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert