Riksdagsseminarium om forskningspolitiska propositionen

Den svenska livsmedelsindustrin har unika förutsättningar att bli ett globalt föregångsland i hållbar produktion av högkvalitativa livsmedel. Men vilka statliga satsningar på livsmedelsrelaterad forskning och innovation behövs för att detta ska hända? Det var temat för ett lunchmöte den 8 februari anordnat av Livsmedelspolitiska nätverket i Riksdagen.

Värd för lunchmötet var Christofer Bergenblock (C) som hälsade alla deltagarna välkomna att ta del av Livsmedelsföretagens inspel till den forskningspolitiska propositionen. Elisabet Rytter, forskningsansvarig vid Livsmedelsföretagen inledde med att presentera förslagen på statliga forsknings- och innovationssatsningar i inspelet.

12 förslag inom fyra områden

De totalt 12 förslagen som rör sig inom fyra områden av särskilt stor betydelse för svensk livsmedelsproduktion (riktade finansieringssatsningar, stärkt innovationssystem, internationalisering och stärkt högre utbildning) är alla viktiga för att framtidssäkra en hållbar, konkurrenskraftig och krisberedd svensk livsmedelsproduktion. Det behövs både mer statliga satsningar på innovation riktad mot livsmedelsindustrin och ett stärkt innovationssystem. På det viset kan den kunskap som tas fram av forskarna komma företagen och i slutänden konsumenterna till nytta.

Läs mer: Hållbar, konkurrenskraftig och krisberedd

Företagen om betydelsen av FOI-satsningar

Tre medverkande företagsrepresentanter berättade därefter om vikten av att de föreslagna statliga satsningarna blir verklighet och vad de kan resultera i utifrån ett företagsperspektiv.

Lovisa Martin Marais, Nutrition Manager vid Lantmännen, lyfte vikten av forskning och innovation i hela värdekedjan och att de satsningar som idag görs på odling av grödor och råvaror måste matchas med satsningar på förädlingsledet. Mer process- och teknikkunskap behövs för att få fram attraktiva hållbara och innovativa livsmedel.

Åsa Josell, Innovation & Product Development Director vid Atria, med lång erfarenhet av industriforskningsinstitut, beskrev den viktiga roll som Rise och dess avdelning Jordbruk och Livsmedel har för livsmedelsindustrin, till exempel att koordinera större forsknings- och innovationsprojekt där flera företag och forskare samverkar och att vara med i EU-projekt för att få med svenska företag och deras behov. För att institutet ska kunna fylla sin viktiga uppgift behövs en ökad basfinansiering tillsammans med ett tydligt formulerat uppdrag att stödja industriföretag.

LiFT lyfter livsmedelsforskning

Som avslutning berättade Elin Boll, R&D & Nutrition Expert på Arla Foods, om fördelarna med att vara en av drygt 100 livsmedelsdoktorer som utbildats i forskarskolan LiFT som är finansierad av akademin och Livsmedelsföretagen. Den kunskap forskarskolan gav via kurser och mentorskap har gjort att Elin fungerar som brygga och tolk mellan forskarna i akademin och kollegor på jobbet. På  det viset kan företaget än bättre ta till sig forskningsresultat genererade av akademin och även beställa forskning kring sådana frågor man behöver få svar på. LIFT forskarskola ger även ett brett nätverk som man har stor nytta och glädje av under sitt yrkesverksamma liv. Men för att LiFT forskarskola, som har en ökande tillströmning av doktorander, ska kunna utvecklas och fortsätta att bedriva sin verksamhet behövs nu även statlig medfinansiering, tillsammans med akademin och näringslivet.

För mer information

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig