Så kan Sverige bli världsledande inom hållbar livsmedelsproduktion

Den 31 oktober lämnade Livsmedelsföretagen in synpunkter till regeringens kommande forskningspolitik i form av ett inspel till forskningspropositionen 2020. Vårt inspel bygger på åtta konkreta förslag som visar vägen till en världsledande och hållbar livsmedelsproduktion genom kraftfulla och innovativt organiserade FoI-satsningar.

Nästa år kommer regeringen att presentera forskningspropositionen 2020 – en proposition som ligger till grund för kommande års forskningspolitik – och Livsmedelsföretagen har bjudits in att bidra till arbetet. Här kan du läsa Livsmedelsföretagens inspel.

– En samlad, kraftfull och långsiktig forskningssatsning på livsmedelsområdet är en förutsättning för att Sverige ska kunna bidra till att uppnå de ambitiösa målen i regeringens livsmedelsstrategi, målen i Parisavtalet, FN:s globala mål för hållbar utveckling och EU:s färdplan för klimatet. Sverige har en unik förutsättning att göra detta, låt oss ta vara på det, säger Björn Hellman, VD för Livsmedelsföretagen.

Den svenska livsmedelsbranschen har potential att bli världsledande på att utveckla och producera livsmedel som underlättar hälsosamma matvanor och som har minimal påverkan på klimat och miljö. För att nå dit ser Livsmedelsföretagen behovet av en kraftfull och innovativt organiserad FoI-investering som innefattar följande förslag:

  1. Öka stegvis de statliga FoI-satsningarna till minst 400 miljoner kr
  2. Arbeta utifrån ”missions”
  3. Använd rätt finansieringsinstrument på alla nivåer
  4. Stärk befintliga samverkansinitiativ
  5. Skapa ett smartare och mer sammanflätat holistiskt system för innovationsstöd
  6. Bredda och stärk instituten
  7. Höj forskningskompetensen i form av fler doktorer
  8. Inför ett nationellt ansvar för livsmedelsinriktade högre utbildningar

– Våra åtta förslag beskriver hur statens kommande forskningspolitik tillsammans med branschen starkt kan bidra till en hållbar livsmedelsproduktion i alla tre dimensioner av hållbarhet; social, ekonomisk och miljömässig. Genom en signifikant ökad FoI-investering och ett ”missioninriktat” systemtänk kan vi ta oss an de komplexa frågeställningarna som branschen måste lösa,  säger Elisabet Rytter, forskningsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Livsmedelsföretagen har även varit djupt involverade i att ta fram inspelet från Sweden Food Arena samt medverkat i inspelet från Industrirådet och Svenskt Näringsliv.

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig