Sök forskningsmedel för dina digitala livsmedelsidéer!

I Formas utlysning ”Digital transformation av livsmedelssystemet” finns 60 miljoner kr att söka för digital livsmedelsforskning. Utlysningen är öppen fram till 27 augusti 2019 och riktar sig både till forskare och företag. För att få reda på mer ställde vi några snabba frågor till forskningssekreteraren Alexandra Jeremiasson.

Alexandra Jeremiasson är forskningssekreterare på Formas avdelning för areella näringar. Hon är även ansvarig för ”Digital transformation av livsmedelssystemet” och har varit med att utforma utlysningen.

Hej Alexandra! Vad menar ni med digital transformation av livsmedelssystemet? Har du några konkreta exempel på vad det kan vara?

– Med digital transformation av livsmedelssystemet menar vi att öka integrationen av digital kompetens och digitala verktyg i alla delar av vårt livsmedelssystem, från primär produktion, industri och handel till transport och konsumtion. Utlysningen går ut brett och kan exempelvis vara utveckling av digitala hjälpmedel för att minska matsvinn, eller möjliggöra för konsumenten att lättare kunna välja livsmedel utifrån miljöpåverkan, innehåll eller djurvälfärd. Det kan även handla om automation inom primärproduktion och industri, digitala lösningar i handels- och distributionsled för ökad transparens och nya spår i precisionsodling för ökad avkastning och minskad miljöpåverkan. Samtidigt är en viktig frågeställning även vilken inverkan en ökad digitalisering av livsmedelssystemet har på samhället.

Varför har Formas valt att fokusera på just det här?

– Som vi beskriver i utlysningen så står samhället inför en utmaning att kunna tillgodose världens befolkning med livsmedel samtidigt som det finns behov av omfattande förändringar av livsmedelssystemet för att vi skall kunna uppnå våra globala mål. Digital transformation av vårt livsmedelssystem har av flera aktörer beskrivits som en väg dit. Under arbetet med den strategiska forskningsagendan till det nationella forskningsprogrammet för livsmedel har det också framkommit via inspel från forskningsutförare och behovsägare att digitalisering av livsmedelssystemet är ett av de områden som anses prioriterade. Både ”Innovativa och säkra matsystem” och ”Digitalisering av matsystemet” nämns också som viktiga områden i Livsmedelsstrategin.

Alexandra Jeremiasson, Formas. Foto: Formas

Vad vill ni uppnå med utlysningen, och vad är det för resultat ni vill se på några års sikt?

– Det långtgående syftet är att öka konkurrenskraften och hållbarheten i vårt livsmedelssystem, och inom fem år skall vi vara avsevärt närmare att uppfylla de globala hållbarhetsmålen. I denna utlysning fokuserar vi specifikt på forskningsprojekt och samarbeten som kombinerar livsmedelsforskning med digitaliseringskompetens då vi tror att de kommer att öppna upp för flera nya lösningar, t ex produkter, processer och tjänster som  stärker sektorns produktivitet och hållbarhet men även attraktivitet. Ser vi till exempel till primärproduktionen finns där idag ett stort behov att öka attraktiviteten för unga människor.

Vem kan söka? Och hur kan företagen komma med?

– En viktig aspekt i det nationella forskningsprogrammet för livsmedel, där denna utlysning ligger, är just att öppna upp för sökande utanför akademi och institut.  Därför är utlysningen öppen även för sökande inom offentlig sektor, industri och näringsliv som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare. Huvudsökande måste alltid vara disputerad oavsett tillhörighet till universitet, lärosäte, företag eller organisation. Viktigt att notera är att om sökande företag eller organisation bedriver ekonomisk verksamhet så omfattas detta av Regler för statligt stöd, vilket styr hur mycket medel som får sökas. All information om detta finns på Formas hemsida. Universitet, högskolor och forskningsinstitut omfattas däremot inte av regler för statligt stöd.

Viktig info om utlysningen

 • Ansökan måste vara inskickad senast kl 14.00 tisdagen den 27 augusti.
 • Du kan söka för frågeställningar som har tydliga tvärvetenskapliga angreppssätt och som kombinerar livsmedelsforskning med kompetens om digitalisering. Det kan t ex vara att
  • skapa nya digitala tjänster, produkter eller processer i livsmedelssystemet
  • öka möjligheten till transparens och spårbarhet
  • skapa digitala affärsmodeller
  • minska matsvinnet
 • fler parter än huvudsökande ingår i projektet (s k medsökande)
 • medsökande parter bidrar med medfinansierar i form av s k in-kind (tid, material etc).

Detaljerad information om utlysningen och dess kriterier hittar du på Formas hemsida.

Har du frågor om utlysningen?

Kontakta Alexandra Jeremiasson på alexandra.jeremiasson@formas.se, 08-755 41 34 eller 073-325 40 63.

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig