Statskontoret sågar spårbarhetssystem för fisk

2019 införde Havs- och vattenmyndigheten ett nationellt digitalt spårbarhetssystem för inköp och vidareförsäljning av fisk. Branschen var kritisk mot systemet redan vid remisstadiet, och nu har Statskontoret kommit med en utvärdering som visar på omfattande brister.

Fisk, fiskare, fisknät

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) införde 2019 ett nationellt digitalt spårbarhetssystem där svenska företag skall registrera transaktioner för inköp och vidareförsäljning av svensk och EU-fångad fisk. Branschorganisationerna var redan 2016 vid remissförförandet kritiska. Branschen identifierade brister både i insikterna kring näringens standarder, behov, samt systemets kostnader i proportion till angiven ökad fiskerikontroll och spårbarhet.

Besk kritik från Statskontoret

Nu har Statskontoret kommit med en utvärdering av systemet som innehåller besk kritik. Bland annat konstaterar Statskontoret att ”Vår utvärdering visar att systemet inte säkerställer spårbarhet. Därigenom riskerar de miljömässiga vinsterna som EU:s regler syftar till att utebli.”

Att systemet inte säkerställer spårbarhet medför onödiga svårigheter för företagen. Orsaken är delvis att systemet inte fungerar ihop med branschens standarder vilket hänger ihop med att betydelsefulla delar av den svenska livsmedelskedjan involverades alltför sent i utvecklingen av spårbarhetssystemet.

Enligt Statskontoret har HaV överimplementerat EU-lagstiftningen och ställer alltför långtgående krav på företagen som går utöver kraven i EU:s kontrollförordning. Utvärderingen visar också att systemet inte är användarvänligt och har lett till högre kostnader än vad HaV hade förutsett. HaV får även kritik för att inte tillräckligt ha analyserat och tagit hänsyn till effekterna på konkurrensförhållandena mellan företag. Statskontoret påpekar vidare vikten av att myndigheterna samarbetar sinsemellan och samarbetar med branschen, där man också har konstaterat stora brister i dagens system. Detta är viktigt i all regelutveckling och något som Livsmedelsföretagen ständigt har på agendan.

Förenkla spårbarhetssystemet

För att förenkla spårbarhetssystemet föreslår Statskontoret att det bara skall vara obligatoriskt i första steget mellan landning och första försäljning, för där finns den största kontrollnyttan. I efterföljande steg föreslår de en process som är mer lik spårbarhet för animaliska livsmedel, där företagen ansvarar för spårbarheten och myndigheterna kontrollerar efterlevnaden. Fiskbranschens Riksförbund stödjer Statskontorets förslag och vill nu se att regeringen och miljö- och jordbruksutskottet agerar kraftfullt utifrån Statskontorets rapport och sätter svensk konkurrenskraft i fokus.

Marie Rydén

Näringspolitisk expert