Uppdateringar om covid-19 ur ett EU-perspektiv

Hur påverkar coronakrisen EU-arbetet i Bryssel? Hur går det med Farm to Fork-strategin och andra EU-initiativ? Vår EU-expert Nicklas Amelin går igenom det aktuella läget.

Europeisk exitstrategi

EU-kommissionen och Europeiska rådet lade i onsdags fram en europeisk färdplan för att lätta på restriktionerna som införts för att hantera coronakrisen. Tanken är att försöka skapa så stor samordning mellan EU-länderna som möjligt i hur man agerar framåt. Många länder, däribland Sverige och de andra nordiska länderna, har efterlyst en plan för återstart av den europeiska ekonomin som tar sin utgångspunkt i European Green Deal och därmed blir en motor för det långsiktiga hållbarhetsarbetet.

Skrivelse till regeringen

Svenskt Näringsliv har skickat en hemställan till regeringen om att skjuta upp/förlänga pågående remisser och samråd som gäller nya krav på näringslivet, samt att skjuta upp tillämpningen av nya krav som redan är beslutade och träder i kraft under de kommande sex månaderna. Det understryks att detta gäller samråd och regler såväl i Sverige som på EU-nivå och att Sverige därför bör initiera en diskussion om saken med EU-kommissionen och övriga EU-länder. Svenskt Näringslivs krav går i linje med ett brev som BusinessEurope tidigare har skickat till EU-kommissionen.

Senareläggning av Farm to fork och andra EU-initiativ

Med anledning av covid-19-krisen håller EU-kommissionen på att se över tidsplanen för viktigare politiska initiativ som man planerade att lägga fram under 2020. Flera av initiativen kommer nu att senareläggas, däribland Farm to fork-strategin som skulle ha presenterats den 25 mars men nu ser ut att skjutas upp till i vart fall andra halvåret 2020. Farm to fork är tänkt att bli EU:s livsmedelspolitiska ramverk under de kommande åren och kommer inrymma en rad nya lagförslag av stor betydelse för branschen (se tidigare nyhet om Farm to fork-strategin här).

Skälen till förseningarna är flera:

  • Kommissionen behöver omdisponera sina resurser för att hantera den rådande krisen på olika nivåer, vilket leder till hårdare prioriteringar i lanseringen av nya initiativ.
  • Covid-19-krisen kan också påverka innehållet i sak i många fall, detta gäller uttryckligen för Farm to fork.
  • Dessutom lär krisen leda till att kommissionen lägger fram ett reviderat förslag till EU:s långtidsbudget 2021-27, vilket även det kommer att få konsekvenser i sak för många av initiativen, inklusive Farm to Fork.

Livsmedelsföretagen har tagit del av ett internt utkast till reviderat arbetsprogram för kommissionen, som ger vissa fingervisningar om hur diskussionerna går. Även om den mer exakta tidpunkten för de olika initiativen inte är klar än så länge så ger det hela ändå en god fingervisning om hur prioriteringarna ser ut och var förseningar är att vänta. Några initiativ rullar på enligt tidigare plan, som t ex planen för klimatmål till 2030 som ska presenteras under tredje kvartalet i år. En lång rad initiativ kan skjutas upp till senare delen av 2020, detta gäller alltså bland annat Farm to fork men även utvärderingar av de befintliga EU-reglerna för närings- och hälsopåståenden om livsmedel, material i kontakt med livsmedel respektive bekämpningsmedel. Några initiativ skjuts fram ännu längre, detta gäller t ex utvärderingen av EU-reglerna för skyddade geografiska beteckningar och en EU-strategi för klimatanpassningsåtgärder som båda kommer presenteras först nästa år.

Samtidigt är det tydligt att det finns en stark press på kommissionen från många håll att lägga fram Farm to fork så snart som möjligt. Livsmedelsföretagen fortsätter naturligtvis att hålla örat mot rälsen och återkommer när vi vet mer.

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80