Välkommet besked från Livsmedelsverket om insekter som livsmedel

Livsmedelsverket har idag meddelat en omsvängning i frågan om insekter som livsmedel. Tidigare har Livsmedelsverket tolkat EU-lagstiftningen som att det inte är tillåtet att sälja hela insekter som livsmedel eftersom det saknats ett godkännande enligt förordningen om nya livsmedel. Andra EU-länder, som t ex våra grannländer Danmark och Finland, har gjort en annan tolkning av lagen och tillåtit sådana livsmedel på sina marknader. Nyligen kom en dom i EU-domstolen som visar att lagstiftningen inte innebar några EU-rättsliga hinder för hela insekter som livsmedel, vilket alltså innebär att Livsmedelsverkets hittillsvarande tolkning är felaktig.

Med anledning av EU-domen, meddelade Livsmedelsverket idag att man omprövar sin tidigare uppfattning och nu tillåter insekter att säljas som livsmedel i Sverige. Livsmedelsföretagen välkomnar beskedet och hoppas att det kan bidra till ett bättre klimat för forskning och innovation i den svenska livsmedelsbranschen.

– Ända sedan den här frågan började diskuteras i Sverige, har Livsmedelsföretagens uppfattning varit att den dåvarande lagstiftningen inte innebar ett förbud mot försäljning av livsmedelsprodukter som innehåller hela insekter och att även Sverige borde ta chansen att använda sig av de övergångsregler som finns i den nya lagen. Även om vi hade önskat att Livsmedelsverket redan för flera år sedan hade följt efter Danmark och Finland i den här frågan, så är det naturligtvis oerhört glädjande att man nu tar fasta på EU-domstolens beslut och ändrar sin uppfattning om vad som egentligen gäller, kommenterar Nicklas Amelin, EU-expert på Livsmedelsföretagen.

Detta är en viktig fråga även på ett principiellt plan, eftersom regelkrångel och nationella förbud riskerar att hämma företagsklimatet och tillväxten i livsmedelssektorn.

– Det är oerhört viktigt att varken lagstiftning eller den praktiska tillämpningen i onödan begränsar innovation och produktutveckling. Livsmedelsbranschen behöver mer forskning och innovation och därför behöver också det omfattande regelverket på livsmedelsområdet stimulera, snarare än hindra, en sådan utveckling, fortsätter Nicklas Amelin.

Den lagtolkning som nu har fått underkänt i EU-domstolen har Livsmedelsverket inte varit ensam om inom EU. Flera andra EU-länder utanför Norden samt även EU-kommissionen har varit av samma uppfattning, dvs att lagstiftningen inte skulle ha medgett försäljning av livsmedel med hela insekter.

– Detta är ett tydligt exempel på att man ska vara försiktig med att hänvisa till kommissionens tolkning av EU-lagstiftningen eftersom den inte nödvändigtvis stämmer. Det finns tyvärr många exempel på att man i tillämpningen av EU:s lagstiftning drar för stora växlar på kommissionens uppfattning, när det i själva verket är EU-domstolen som har sista ordet när det gäller hur lagstiftningen ska tolkas, avslutar Nicklas Amelin.

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80