Coronakrisen − vanliga frågor och svar för arbetsgivare

Det kommer in väldigt många frågor till vår arbetsgivarservice med anledning av coronakrisen. Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna om karensavdraget, kostnader för sjuklön, stängda skolor, semester, byte av arbetsuppgift, frånvaro pga misstänkt smitta, med mera. Vi uppdaterar informationen och publicerar nya texter löpande.

Denna text innehåller generella svar på vanligt förekommande frågor med anledning av coronakrisen. Vi vill poängtera att svaren är allmänt hållna och inte alltid tillämpbara för situationen på varje enskilt företag. Svaren måste ses mot den bakgrunden och ska således inte betraktas som direkt rådgivning i varje konkret fall som kan uppstå. Om ni har en specifik frågeställning bör ni i första hand kontakta Livsmedelsföretagens rådgivning.

Här hittar du samtliga texter som vi har publicerat kring corona.

Hur fungerar det slopade karensavdraget?

För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.

Regeringen meddelade den 13 mars 2020, genom socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, att åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/tillfalligt-slopat-karensavdrag/

Vad innebär det att staten tar över kostnader för sjuklön under april och maj?

Staten föreslås tillfälligt ta över hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Åtgärden genomförs på så sätt att reglerna för det befintliga stödet för höga sjuklönekostnader blir mer generösa.

Enligt uppgift från Försäkringskassan skall arbetsgivaren betala ut sjuklön som vanligt till den anställde (och göra ett karensavdrag). Därefter rapporterar arbetsgivaren sjuklönekostnaden till Skatteverket och kommer sedan att ersättas genom sitt skattekonto.

Mer information finns och uppdateras löpande på Försäkringskassans hemsida.

Vem betalar för föräldrar som behöver vara hemma om skolorna stänger?

Det finns inte någon rättighet att vara hemma från arbetet med betalning i en sådan situation. Om detta förändras kommer vi att återkomma med information om det.

Däremot kommer frånvaron i sig att ses som lovlig, arbetstagaren har alltså rätt att vara hemma. Vilken kompensation som ska utgå får hanteras i det enskilda fallet, det kan till exempel bli fråga om semester, föräldraledighet etc. Andra alternativ kan vara att bevilja obetald tjänstledighet eller, om det är möjligt, låta den anställde arbeta hemifrån.

Om en anställd behöver vara hemma p.g.a. misstänkt smittbärande i familjen. Vad är det för typ av frånvaro och vem betalar?

Om en anställd uppvisar ett läkarintyg som styrker att denne inte får arbeta på grund av risken för smitta har den anställde rätt att vara frånvarande från arbetet samt uppbära smittbärarpenning. I dagsläget finns det ingen information om att även familjemedlemmar, som är symptomfria, skulle omfattas av en rätt att vara hemma. Vill arbetsgivaren att personen inte arbetar utgår lön som vanligt.

Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning

Hur kan man få smittbärarpenning då inte sjukvården tar prover på corona?

I nuläget finns ingen möjlighet till smittbärarpenning utan läkarintyg. Vi återkommer om detta förändras.

Om vi som arbetsgivare vill att en arbetstagare stannar hemma extra dagar efter sjukdom p.g.a. smittorisk. Vem betalar för detta?

Om arbetstagaren inte har rätt att vara hemma på grund av sjukdom men ni som arbetsgivare ändå vill att personen stannar hemma får ni bära kostnaden för detta.

Kan vi begära att en anställd byter arbetsuppgift p.g.a. hög frånvaro på andra avdelningar?

Ja, i regel kan arbetsgivaren besluta om omplacering av arbetstagare. Beroende på hur ingripande och/eller varaktig omplaceringen är kan ni dock behöva ha en dialog med berörd facklig motpart. Vissa omplaceringar måste även förhandlas. För specifika frågor om detta är ni välkomna att kontakta vår rådgivning.

Har vi som arbetsgivare rätt att återkalla redan godkänd semester?

Ja. Arbetsgivaren har rätt att återkalla beviljad semester ifall företaget skulle lida allvarlig skada om arbetstagaren inte återgår i tjänst, vilket är ett mycket högt ställt krav. Om arbetsgivare återkallar beviljad semester utan att detta är uppfyllt kan skadeståndsskyldighet enligt semesterlagen uppstå.

Då vi befinner oss i ett extraordinärt läge föreslås i första hand dialog med berörd anställd. På så vis kan denna typ av frågeställningar förhoppningsvis lösas på ett tidigt stadium.

Vad kan man bli skadeståndsskyldig för om man återkallar beviljad semester?

Om arbetsgivare återkallar beviljad semester utan att grund för detta finns kan skadeståndsskyldighet enligt semesterlagen uppstå.

Arbetsgivaren behöver sannolikt kompensera arbetstagaren i olika ekonomiska avseenden, t.ex. för ej utnyttjade hotellnätter, avbokade resor, etc. Detta oavsett om grund för att återkalla den beviljade semestern förelegat.

Är du medlem i Livsmedels­företagen och har fler frågor?

Hör i så fall av dig till vår arbetsgivarrådgivning på 08 – 762 65 50 eller e-post radgivning@li.se.