Kommande EU-strategi för hållbara livsmedel – ”Farm to Fork Strategy”

EU:s hållbarhetsstrategi ”Green Deal” är en prioriterad fråga för EU-kommissionen. Inom ramen för ”den gröna given” kommer man även att lägga fram en strategi för hållbara livsmedelssystem med stora konsekvenser för livsmedelsindustrin. Vår EU-expert Nicklas Amelin förklarar vad ”Farm to Fork” handlar om, hur vi arbetar med strategin och hur processen ser ut framåt.

En av de främsta prioriteringarna för den nytillträdda EU-kommissionen är den ”gröna given” (European Green Deal) som är en bred hållbarhetsstrategi för EU med flera olika delar, t ex klimat, biologisk mångfald och cirkulär ekonomi. Mycket av detta blir relevant för livsmedelsindustrin men den del av den gröna given som blir allra mest angelägen för oss att jobba med är en strategi för hållbara livsmedelssystem som går under namnet ”Farm to Fork Strategy” och som väntas läggas fram av kommissionen i slutet av mars.

Farm to Fork-strategin kommer att innehålla många olika delar, både nya lagstiftningsförslag och andra initiativ. Alla dessa förslag kommer inte att vara klara redan nu, utan det som läggs fram i mars är en övergripande strategi och en handlingsplan där det framgår vilka konkreta förslag som sedan kommer läggas fram allt eftersom under de närmaste två åren.

Samtidigt som strategin läggs fram avser kommissionen också att publicera några rapporter om översyn av befintlig lagstiftning – bl.a. närings- och hälsopåståenden respektive front of pack-märkning. Även på dessa områden är det troligt att kommissionen kommer följa upp med konkreta lagförslag så småningom.

En färdplan för ”Farm to Fork”

Nyligen publicerade kommissionen ett dokument (s k ”färdplan”) som kortfattat beskriver syftet och vägen framåt för strategin. Sammanfattningsvis syftar strategin till att påskynda omställningen mot miljö- och hälsomässigt hållbara livsmedelssystem och en konkurrenskraftig produktionskedja. Strategin kommer bl.a. att innehålla förslag inom följande områden:

 • Nya märkningsregler för att underlätta för konsumenterna att göra hållbara val, inkl. ursprungsmärkning, näringsmärkning och miljömärkning
 • Stöd till forskning och innovation som underbygger hållbara livsmedelssystem
 • Åtgärder för minskat matsvinn
 • Stärkt djurskydd
 • Åtgärder för minskad användning av pesticider, gödningsmedel och antibiotika

Lämna synpunkter på färdplanen

Det går att lämna synpunkter på detta papper fram till den 16 mars. Livsmedelsföretagen deltar i de pågående diskussionerna inom FoodDrinkEurope som kommer att skicka in synpunkter. Några huvudpunkter i FoodDrinkEuropes respons:

 • Det behövs en helhetssyn på livsmedelspolitiken i EU och bättre samstämmighet mellan olika politikområden för att man ska kunna uppnå hållbara livsmedelssystem – som inte minst måste innefatta en ekonomiskt hållbar och konkurrenskraftig europeisk livsmedelsproduktion.
 • Harmonisering och lika regler i alla EU-länder måste vara huvudregeln.
 • En positiv grundsyn på den europeiska livsmedelsproduktionen efterlyses, liksom nära samverkan mellan EU-nivån, nationella beslutsfattare och branschen för att samordna alla initiativ som strategin inrymmer och hantera de målkonflikter som kommer uppstå längs vägen.
 • Livsmedelssäkerhet får inte tas för givet och måste ges företräde i alla initiativ som syftar till mer hållbara livsmedelssystem.
 • Strategin och alla dess delar måste grunda sig på vetenskaplig evidens.
 • En omställning till hållbara livsmedelssystem förutsätter satsningar på forskning och innovation, både genom att avsätta offentliga medel som stöd till forskning men även en översyn av lagstiftningen för att identifiera och åtgärda hinder för forskning och innovation.
 • Konsekvensutvärderingar både i förväg och i efterhand behövs, såväl för de enskilda kommande förslagen som för strategin i stort.
 • När det gäller märkning, krävs att man tar ett helhetsgrepp kring nya märkningskrav med olika syften (t ex miljöpåverkan, ursprung, hälsa/nutrition, djurskydd, etc) för att undvika att konsumenter drunknar i information som förvirrar mer än upplyser och negativa konsekvenser för företagen.

Har du frågor, synpunkter eller inspel?

I så fall får du gärna höra av dig till vår EU-expert Nicklas Amelin.

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80