Livs ändrar sig och accepterar inte utbildning under korttidspermittering

Livsmedelsföretagen tvingas tyvärr konstatera att vår motpart Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) efter flera olika besked nu nekar till att träffa lokala överenskommelser om utbildning/kompetensutveckling för medarbetare under korttidspermittering. Vår förhandlingschef Henrik van Rijswijk reder ut de snåriga turerna.

Henrik van Rijswijk:

Genom Livs senaste ställningstagande förnekas de anställda under Livs avtalsområde således den möjlighet till kompetensutveckling som ända sedan de centrala avtalen om korttidspermittering undertecknades i mars i år gällt för tjänstemän inom livsmedelsbranschen samt för både tjänstemän och arbetare inom övriga branscher inom svensk industri.

– Vi var i praktiken överens men så plötsligt ändrade Livs sig. Nu försöker man dessutom blanda in helt andra frågor som snarare hör hemma i avtalsrörelsen. Livs märkliga turer fram och tillbaka går tyvärr mest ut över deras egna medlemmar. Det hade ju varit bra för alla inblandade att livsmedlemmarna kunnat få gå utbildningar och förkovra sig under permitterad tid, men det förefaller således inte möjligt eftersom Livs lokala företrädare vägrar gå med på det. Jag vill dock betona att vår uppfattning ända sedan den 18 mars varit att sådana lokala avtal är möjliga att träffa, säger Henrik van Rijswijk.

Mars: Livs och Livsmedels­företagen överens

Livsmedelsföretagen ingick den 18 mars central överenskommelse med Livs om korttidspermittering (korttidsarbete) för arbetare inom livsmedelsbranschen med anledning av den nya lagstiftningen om korttidsarbete till följd av coronapandemin. Liknande överenskommelser ingicks med övriga motparter.

I samband med överenskommelsens ingående var Livsmedelsföretagens förhandlingschef Henrik van Rijswijk och Livs andre ordförande Jolan Wennberg överens om att de lokala parterna kunde träffa lokala överenskommelser om korttidspermitteringen utifrån den nya lagstiftningens innebörd och lokala förutsättningar som var aktuella vid respektive företag.

April: Livs ändrar sig och vi begär klargörande

Efter flera rapporter från våra medlemsföretag om att Livs lokala företrädare vägrade gå med på överenskommelser om utbildning och kompetensutveckling för de medarbetare som var korttidspermitterade – vilket lagen förutsatte skulle ske – kontaktade Livsmedelsföretagen den 22 april Livs för ett klargörande. Livs lokala företrädare hade även vid flera tillfällen felaktigt påstått att den centrala uppgörelsen förhindrade sådana lokala överenskommelser.

Livs andre ordförande svarade den 23 april och menade att det inte skulle vara aktuellt för Livs att genom lokala överenskommelser låta arbetsgivaren utbilda eller kompetensutveckla anställda som var korttidspermitterade. I brevet till Livsmedelsföretagen skrev Livs bland annat att det ”inte är rimligt att den anställde som accepterat en lönesänkning ändå skulle stå till arbetsgivarens förfogande”.

Livsmedelsföretagen kunde redan då konstatera att Livs svar var grundat på direkta felaktigheter och gick tvärtemot den nya lagstiftningen om korttidspermittering samt vad parterna redan var överens om centralt.

Det finns inget i den centrala uppgörelsen som hindrar lokala uppgörelser om kompetensutveckling under korttidspermittering. Vidare står korttidspermitterad personal alltjämt till arbetsgivarens förfogande. Dessutom var det lagstiftarens mening att kompetensutvecklingsinsatser skulle aktualiseras i samband med korttidspermitteringen.

– Det var givetvis både beklagligt och förvånande att Livs intog den inställningen. Lagstiftningen är mycket tydlig i att parterna är skyldiga utreda lämpliga utbildningsinsatser för korttidspermitterad personal, och så sker också till stor del för tjänstemännen, menar Livsmedelsföretagens förhandlingschef Henrik van Rijswijk.

Maj: Livs blandar in icke-relaterade avtalsfrågor

I mitten av maj månad togs nya kontakter mellan förbunden i frågan. Livs föreföll då ha ändrat uppfattning i frågan och förklarade sig beredda att ingå en central överenskommelse om kompetensutveckling under korttidspermittering. Livsmedelsföretagen upprättade därför ett förslag till centralt avtal för bekräftande av att de centrala parterna var överens om att lokala parter skulle undersöka möjligheter till kompetensutveckling i samband med att lokala överenskommelser om korttidspermittering träffas.

Livs nekade emellertid att ingå den överenskommelse som Livsmedelsföretagen föreslagit. I stället översände Livs ett annat avtal om samma sak men med betydligt utökat innehåll och berörande andra frågor än vad den aktuella sakfrågan gällde.

– Detta borde egentligen ha varit mycket enkelt men Livs har krånglat till det rejält. Vi behövde ett kort och rakt avtal som bekräftade de centrala parternas uppfattning om kompetensutveckling vid korttidspermittering. Jag såg detta som möjligt efter att Livs i mitten av maj plötsligt ändrade uppfattning i sakfrågan. Men tyvärr ville Livs i ett sådant avtal införa skrivningar som ligger utanför den aktuella sakfrågan och det kan vi givetvis inte acceptera. Sådant hör i stället eventuellt hemma i avtalsförhandlingar, kommenterar Henrik van Rijswijk.

Vad innebär detta för dig som företagare?

Livsmedelsföretagens uppfattning är alltjämt att lokala parter kan träffa avtal om kompetensutveckling/utbildning för arbetare under korttidspermittering. Det finns inga överenskommelser som förhindrar det. Nekar Livs lokalt att gå med på utbildningsinsatser kan konstateras att de enskilda individerna förhindras utbildningsinsatser, vilket givetvis kan komma att behöva beaktas vid kommande befordringar eller omplaceringar. Däremot finns det givetvis inga rättsliga möjligheter att ”tvinga” Livs att gå med på att träffa lokala överenskommelser om detta.

Det bör slutligen betonas att ovanstående endast gäller de medarbetare som är anställda enligt ett av våra kollektivavtal med Livs. För tjänstemännen är det tvärtom både vanligt och uppskattat av lokala parter om att kunna avtala om den viktiga kompetensutvecklingen under korttidspermittering.

Har du fler frågor kring korttidspermittering?

Frågor kring korttidspermittering och andra arbetsrättsliga ärenden besvaras av Livsmedelsföretagens rådgivning på e-post radgivning@li.se eller telefon 08-762 65 40 måndag till fredag 09-12 och 13-16.

På vår samlingssida för coronakrisen har vi samlat mer information kring korttidspermittering och andra relaterade arbetsrättsliga frågor.

Information finns även på Tillväxtverkets hemsida.

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40