Livsmedelsföretagen kommenterar den nya handlingsplanen för livsmedelsstrategin

Tillväxtverket och Jordbruksverket har lämnat över ett förslag till ny handlingsplan för livsmedelsstrategin 2020-2022 till regeringen. Livsmedelsföretagens näringspolitiska expert Marie Rydén är i huvudsak positiv till planen, förutsatt att regeringen nu går från ord till handling.

Så här sammanfattar Tillväxtverket och Jordbruksverket sitt förslag:

”Här är ett urval av de åtgärder som föreslås i handlingsplanen:

 • Gör en långsiktig satsning på forskning, innovation och inkubation i livsmedelskedjan.
 • Stärk företagarperspektivet och främjandet i alla de berörda myndigheternas verksamhet.
 • Stöd regioner och länsstyrelser som arbetar med de regionala livsmedelsstrategierna.
 • Ge en myndighet uppdraget att genomföra och följa upp livsmedelsstrategin. I uppdraget ska det även ingå att samordna det regionala arbetet.
 • Snabba på digitaliseringen för att effektivisera tillstånd, kontroll och tillsyn.
 • Säkra produktionsresurser, till exempel genom god vattenhantering inom jordbruket.
 • Stöd ökad export hos små och medelstora företag.”

Här kan du läsa mer och ladda ner förslaget till ny handlingsplan.

Kommentar från Marie Rydén

 • Livsmedelsföretagen välkomnar det nationella rådet och dess fokus på fortsatt implementering av livsmedelsstrategin. Nu är vi i ett läge där livsmedelsstrategin måste ta nästa steg och vi ser det sk bondepaketet som en naturlig fortsättning på det påbörjade arbetet.
 • Förflyttning behöver nu ske från begränsade uppdrag till myndigheterna till ett mer systematiskt, resultatinriktat och samordnat arbete i den dagliga verksamheten, både på regeringskansliet och myndigheterna för att den målbild som vi ser framför oss skall kunna uppnås till 2030.
 • Vi välkomnar den långsiktighet som föreslås i Tillväxtverkets rapport. Det vore en klar fördel om livsmedelsstrategins handlingsplan spänner över liknande tidsperioder som Landsbygdsprogrammet och EU:s nya jordbrukspolitik. Vi uppskattar även att det fortsatt är fokus på HELA kedjan.
 • Vi stödjer förslaget i rapporten om tydligare regleringsbrev och instruktioner till myndigheterna. Det är positivt med förtydligande i lagstiftningen om hur myndigheter skall samverka med marknadens aktörer. Vi hoppas att detta kan leda till en transparent och strukturerad samverkan med alla intressenter i kedjan. Vi behöver också tolkningar av lagstiftningen som är i linje med övriga EU- länder, dvs vi måste få bukt med sk ”goldplating” som innebär att svenska myndigheter gör striktast möjliga tolkning av EU-regelverk vilket ofta leder till konkurrensnackdelar för svenska företag.
 • För att göra nationella rådet handlingskraftigt föreslår vi att man vid behov har arbetsgrupper inom livsmedelsstrategins fokusområden med definierade teman som t.ex. en handlingsplan för kompetensförsörjning.
 • Vi välkomnar den information och dialog som vi har haft med Tillväxtverket under arbetet med rapporten. Vi uppskattar att man har lyssnat på och tagit till sig av våra förslag. Vi hoppas att vi även under den närmsta tiden, fram till slutrapporten, får möjlighet att bidra när planen skall preciseras.
 • De tre områden som vi framöver ser som de tre viktigaste inom livsmedelsstrategin är:
 1. Regler och villkor – Bättre samverkan med Livsmedelsverket
 2. Konsument och marknad – Ett uthålligt arbete med att främja exporten
 3. Kunskap och Innovation – Långsiktigt finansiering av tillämpad livsmedelsforskning och aktivt stöd till kompetensutveckling

Vill du ha fler nyheter om livsmedel och livsmedelsindustrin? Prenumerera på Livsmedelsföretagens nyhetsbrev!

Marie Rydén

Näringspolitisk expert