Korttidspermittering (korttidsarbete) – bakgrund, fakta och tillämpning

Mot bakgrund av regeringens förslag om möjlighet till korttidspermittering (även benämnt korttidsarbete) följer här information till dig som är medlem i Livsmedelsföretagen. Möjligheten till ansökan via Tillväxtverket öppnade den 7 april men stödet tillämpas redan från den 16 mars.

UPPDATERING 16 APRIL: Förstärkt krispaket avseende korttidspermittering och skatteuppskov

Om informationen på den här sidan

Notera att informationen här (förutom under avsnittet ”Så här går du tillväga” och avseende de centrala och lokala kollektivavtalen) är sammanställd information som är hämtad från ansvarig myndighet, Tillväxtverket. Informationen i dessa delar ska därför inte ses som råd eller vägledning från Livsmedelsföretagen. Vår sammanställning kommer löpande uppdateras och kan komma att ändras om informationen från Tillväxtverket ändras.

Livsmedelsföretagen kan, mot bakgrund av att informationen om Tillväxtverkets prövning av rätten till slutligt stöd i nuläget inte är så detaljerad, i många fall inte ge fullständiga svar. Exempelvis kan Livsmedelsföretagen i dagsläget inte besvara hur rätten till stödet kan komma att påverkas av olika arbetsrättsliga åtgärder såsom tillfälliga omdispositioner, utöver arbetstidsmåttet, av arbetstagare som permitterats (exempelvis för att täcka upp tillfälliga bemanningsbehov p.g.a. sjukdom). För närmare och mer information om ansökan (vad som krävs för beviljande, hur bedömningen kommer göras m.m.), ersättningsnivåer och andra villkor för korttidspermittering/korttidsarbetet hänvisar vi direkt till Tillväxtverket.

Så funkar korttidspermittering/korttidsarbete

Korttidspermittering innebär att staten går in med subventioner för att täcka en del av lönekostnaden för företag som har svårigheter i anledning av coronapandemin/covid-19-viruset. Svårigheterna för företaget ska vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet. Syftet är att företag som drabbas av en extern oförutsedd kris som coronapandemin/covid-19 ska ha ekonomiska möjligheter att behålla sin personal och kunna växla upp snabbt igen när läget vänder.

Genom korttidspermittering kan arbetsgivarens lönekostnader minska med upp till hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Arbetstagaren går ned i arbetstid och får ändå ut över 90 procent av lönen.

Ordinarie lön är den regelmässigt utgående kontanta lön som arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden om han eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete. Med regelmässigt utgående lön avses sådana ersättningar som normalt ingår i den månatliga lönen om det inte hade varit för arbetstagarens deltagande i korttidsarbete. Det kan exempelvis vara normalt förekommande ersättningar för obekväm arbetstid och skifttillägg, i den mån de verkligen skulle ha tjänats in under den aktuella månaden. Provision som regelmässigt utgår varje månad räknas med.

Stödet till arbetsgivare kommer att beräknas utifrån den anställdes närvaro. Det som ersätts i stödet till arbetsgivaren är arbetad tid. Sjukdom, föräldraledighet, vård av sjukt barn och obetald semester räknas som frånvaro och inkluderas inte i stödet. Betald och intjänad semester likställs med närvaro och ingår i beräkningen av preliminärt stöd.

För att ha rätt till stödet arbetsgivaren ska ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader, såsom uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd (i de fall detta är möjligt).

OBS! Företag som vid tidpunkten för ansökan är skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning, är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd kan inte få stödet.

Stödet kan sökas from den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Livsmedelsföretagen har den 18 mars träffat avtal med sina fackliga motparter för att möjliggöra ansökan och utbetalning av stödet. Ansvarig myndighet är Tillväxtverket. Det är även hos Tillväxtverket som ansökan om korttidspermittering görs efter det att lokal överenskommelse ingåtts med facket. Stödet kommer att gälla under år 2020.

Tillväxtverkets hemsida

Så här går du till väga

För att kunna nyttja möjligheten för korttidspermittering krävs det, för dig som är medlem i Livsmedelsföretagen, att det finns ett centralt kollektivavtal om korttidspermittering. Som framgår ovan har Livsmedelsföretagen ingått alla de nödvändiga centrala avtalen med de fackliga motparterna. Du som företagare måste därefter träffa ett lokalt kollektivavtal om korttidspermittering med er lokala fackliga motpart/motparter.

Vid behov av korttidspermittering ska du som arbetsgivare således kalla berört lokalt fackförbund till förhandling och komma till en överenskommelse med det lokala facket om korttidspermittering.

I nedan länkade dokument, utgörande de förhandlingsprotokoll som undertecknats av de centrala parterna, finns i protokollen med Livs, HRF och Handels mallar för hur ett lokalt kollektivavtal om korttidspermittering ska vara utformat för respektive kollektivavtalsområde. Dessa mallar ska användas som grund för de lokala avtalen. Vid överenskommelse med tjänstemannafacken kan likalydande lokala protokollsskrivning.

Ersättningsnivåer

Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40 eller 60 procent som innebär minskade kostnader med 19, 36 respektive 53 procent för arbetsgivaren i de tre olika fallen. Det är endast vid arbetstidsminskning inom dessa nivåer som stöd för korttidspermitteringen gäller.

UPPDATERING: Den 15 april föreslog regeringen att korttidspermittering ska kunna ske även till 80 procent. Detta förslag har i skrivande stund inte godkänts av Riksdagen eller förhandlats med Livsmedelsföretagens fackliga motparter.

Ersättningen täcker löner upp till 44 000 kr/mån. För anställda som tjänar mer än 44 000 kr/mån kommer lönen ändå att räknas på 44 000 kronor. Arbetsgivaren ansvarar för eventuell överskjutande del.

Stödet omfattar de arbetstagare som har varit anställda hos företaget i minst tre månader. Anställda som tillhör arbetsgivarens familj är enligt 11 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete inte stödberättigade. Tillväxtverket gör dock tolkningen att de enda arbetsgivare som kan anses ha en familj är enskilda näringsidkare eftersom endast dessa är fysiska personer. Det är en vidsträckt tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den rådande situationen. Denna tolkning innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas med undantag för företagsformen enskild firma.

Stödet omfattar anställda som arbetsgivaren har varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden. Enligt Tillväxtverket kan även arbetstagare som uppbär anställningssubventioner från Arbetsförmedlingen inkluderas i stödet.

Det är möjligt att byta omfattning av korttidspermitteringen efter en tid. Detta ska i så fall regleras i nytt lokalt kollektivavtal. En ändring kommer, enligt Tillväxtverket, påverka ersättningsgraden.

Korttidspermittering för anställda under uppsägning

Livsmedelsföretagen är överens med Livsmedelsarbetareförbundet, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer om att även personer under uppsägningstid (med uppsägningstid som löper) ska kunna korttidspermitteras.

Cirkulär: Korttidspermittering för anställda under uppsägning

Ansökan

Möjligheten till ansökan öppnade den 7 april. Ansökan sker via Tillväxtverkets hemsida. Tillväxtverket meddelar att de löpande kommer uppdatera informationen om hur ansökan kommer att gå till. Vi kommer också löpande uppdatera vår information om detta så snart vi vet mer.

Perioden som stödet kan omfatta är från den 16 mars och sex månader framåt med möjlighet att ansöka om tre ytterligare månader. Stödet kommer utbetalas först efter att Tillväxtverket har godkänt ansökan. Efter godkänt stöd är arbetsgivaren, enligt information från Tillväxtverket, skyldig att inom en tid som Tillväxtverket bestämmer göra en avstämning för att fastställa slutligt stöd.

Kontakta Livsmedels­företagen vid oklarheter

Är du osäker på hur du ska gå tillväga för att ansöka om korttidspermittering? Kontakta i sådant fall Livsmedelsföretagens rådgivning på telefon 08-762 65 50 kontorstid eller e-post radgivning@li.se dygnet runt. Du får svar inom 24 timmar.

Länkar till de centrala avtalen

Avtal med Livs om korttidspermittering

Avtal med HRF om korttidspermittering

Avtal med Handels om korttidspermittering

Avtal med Ledarna om korttidspermittering

Avtal med Sveriges Ingenjörer om korttidspermittering

Avtal med Unionen om korttidspermittering