Samhällsviktig verksamhet: förbered företaget och informera medarbetarna

Livsmedel är en samhällsviktig funktion som måste fungera. I en kris är personal som arbetar i produktion av livsmedel prioriterad när det gäller barnomsorg. Det är kommunerna som ansvarar för att identifiera vem som behöver barnomsorg. För att underlätta den här processen är det viktigt att företagen informerar sina medarbetare om deras samhällsviktiga uppgift.

Hela livsmedelskedjan är samhällsviktig. Det gäller primärproduktionen, förädling, distribution, lager och försäljning (för en mer exakt definition, se punkt 7 i bilagan till MSBFS 2020:4). Företagens verksamhet behöver alltså fortsätta i så hög utsträckning som möjligt för att det ska finnas livsmedel även i händelse av en kris.

Därmed är personal som arbetar i produktion av livsmedel prioriterad när det gäller barnomsorg. Det är kommunerna som ansvarar för att identifiera de invånare som har barn i behov av barnomsorg. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har publicerat en föreskrift som beskriver vad som gäller.

Ytterst är det varje vårdnadshavare/anställd som ansvarar för att meddela kommunen att man är samhällsviktig. Om kommunen frågar om man är samhällsviktig så är svaret alltså ”ja”. Detta behöver företagen informera sina medarbetare om.

Så här beskriver MSB processen i bildform:

För att bidra i den processen behöver företagen själva förbereda följande:

 • Vilken personal är nödvändig för att produktionen ska fungera?
 • Vilken personal inom företaget kan avvaras under en kortare tid om det är brist på barnomsorg?
 • Vilka möjligheter finns att flytta personal från kontor till produktion och blir i så fall samhällsviktig?
 • Vilka lednings-, samordnings- och kommunikationsfunktioner behöver fortsatt fungera?

Du kan även läsa vår artikel ”Planering av samhällsviktig verksamhet”.

Företagen måste informera sina medarbetare

Det är alltså nödvändigt att företagen informerar medarbetarna om deras samhällsviktiga uppgift. Vi har tagit fram en mall för ett mail som ni kan skicka till era medarbetare. Anpassa mallen efter era egna förutsättningar och behov.

OBS! Ni kan behöva kontakta era medarbetare via andra kanaler än mail för att säkerställa att de nås av den här informationen.

Vad ska man tänka på som arbetsgivare?

Så här skriver MSB om hur man ska agera som arbetsgivare:

”Du ska

 • bedöma om företaget/organisationen bedriver samhällsviktig verksamhet utifrån föreskriften MSBFS 2020:3 och allmänna råd MSBFS 2020:4. Ta stöd i MSB:s Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet,
 • ta ställning till vilka arbetstagare tillika vårdnadshavare som behövs för att upprätthålla prioriterad verksamhet.

I bedömningen ska du ta hänsyn till:

 • hur personalberoende den berörda verksamheten är,
 • om arbetstagaren har en nyckelroll eller nyckelkompetens.

Du ska även

 • meddela aktuell arbetstagare/vårdnadshavare att denna behövs för att bedriva prioriterad verksamhet,
 • be arbetstagaren att anmäla behov av om barnomsorg.
 • om kommunen begär intyg från vårdnadshavaren, skriva intyg till arbetstagare som är i behov av omsorg. OBS: Intyget ska inte innehålla detaljerade beskrivningar av arbetsuppgifter eller kompetenser då detta kan utgöra en informationssäkerhetsrisk. Här har vi tagit fram en intygsmall för dig som arbetsgivare.

Du ska inte

 • anmäla att din verksamhet är samhällsviktig till kommunen eller annan instans – du behöver bara styrka detta om kommunen önskar intyg för en enskild medarbetare.”

Vad ska man tänka på som vårdnadshavare?

Så här skriver MSB om hur man ska agera som vårdnadshavare:

”Om din arbetsgivare bedömer att din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten som du deltar i, på en acceptabel nivå, har du möjlighet till omsorg under förutsättning att verksamheten omfattas av föreskriften.

Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Om du har rätt till omsorg ska du anmäla ditt behov till hemkommunen eller huvudmannen. Kommunen eller huvudmannen ska informera om hur anmälan ska ske.

Du ska:

 • Föra en dialog med verksamhetsutövaren om du deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning.
 • Anmäla ditt behov av omsorg till hemkommunen eller huvudmannen. Kommunen eller huvudmannen kan ge dig  information  om hur anmälan ska ske.
 • Om hemkommunen eller huvudmannen efterfrågar det, styrka ditt behov av omsorg med intyg.”

Har du frågor?

Informationen här ovan utgår från vad MSB skriver på sin hemsida. Utöver detta har vi för närvarande ingen ytterligare information. Vi uppdaterar våra texter så fort vi har ny eller reviderad information att delge. Ansvarig för dessa frågor på Livsmedelsföretagen är Patrik Strömer.

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert