Tillväxtverket gör förtydligande om korttidsarbete och koncernbidrag

Den 18 maj publicerade Tillväxtverket en fördjupad juridisk analys kring rätten till statligt stöd vid korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) till företag som lämnat koncernbidrag eller aktieutdelning. Livsmedelsföretagen har fått frågor med anledning av detta och varit i kontakt med Tillväxtverket för att få mer information.

Tillväxtverkets förtydligande kan läsas i sin helhet här.

Bedömning av rätt till statligt stöd för korttidsarbete är alltid företagsspecifik. Detta innebär att det inte föreligger några absoluta kriterier för rätt till statligt stöd. Det finns därför heller inte några absoluta kriterier som diskvalificerar företag för statligt stöd. Det finns dock ett antal huvudregler som Tillväxtverket använder vid bedömning.

Huvudregler vid bedömning

  1. Företag som har ansökt om stöd för korttidsarbete har i sin ansökan intygat att de befinner sig i ekonomisk kris på grund av rådande pandemi. En av Tillväxtverkets huvudregler är att bolag som anser sig ha tillräcklig likviditet och ställning i övrigt för att besluta om utbetalningar av aktieutdelning eller koncernbidrag, som i praktiken innebär att förmögenhetsmassan i bolaget minskar, inte bör anses ha sådana allvarliga ekonomiska svårigheter att de är berättigade till stöd. För detta används den 16 mars 2020 som riktdatum. Tillväxtverket anser att om utbetalningar gjorts efter den 16 mars utgör detta en kraftig indikation på att bolaget i fråga inte har tillräckliga ekonomiska svårigheter för att vara berättigat till stöd.
  2. Varje arbetsgivare bedöms enskilt, innebärande att bolagen i en koncern bedöms var för sig. Bedömningar av koncerner som helhet görs alltså inte.

Sammanfattningsvis kan om Tillväxtverkets fördjupade analys sägas att för rätt till statligt stöd krävs att den enskilde arbetsgivaren kan påvisa att denne befinner sig i en ekonomiskt mycket svår situation. Att ett enskilt bolag som inte befinner sig i en ekonomiskt mycket svår situation är del i en koncern som gör det ska enligt myndighetens huvudregel inte beaktas.