Coronapandemin och åtgärder på socialförsäkringsområdet

Regeringen har med anledning av coronapandemin vidtagit åtgärder inom socialförsäkringsområdet för att minska smittspridningen och lindra konsekvenserna för arbetsgivare. Nina Lannsjö, arbetsrättsjurist på Livsmedelsföretagen, går igenom vad som gäller för bland annat läkarintyg, karensavdrag, sjuklöneansvar och graviditetspenning.

Nina Lannsjö:

Denna text innehåller information och svar på vanligt förekommande frågor med anledning av coronapandemin. Informationen nedan ska inte betraktas som direkt rådgivning i specifika frågor utan vi rekommenderar er att vända er till Livsmedelsföretagens rådgivning vid särskilda frågeställningar. Observera att regler kring covid-19 löpande kan förändras av Folkhälsomyndigheten, regeringen eller andra myndigheter. Vi hänvisar därför till Folkhälsomyndighetens hemsida för eventuellt uppdaterad information.

Förslag om tillfälligt slopat krav på läkarintyg

Regeringen har föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperiodens första 14 sjukdagar ska vara slopat till och med den 31 mars 2022. Detta innebär att en anställd inte behöver styrka sin sjukfrånvaro under de 14 första sjukdagarna för att erhålla sjuklön, jämfört med de vanliga reglerna där anställd ska inkomma med läkarintyg från och med den åttonde sjukdagen. Observera att det tillfälligt slopade kravet på läkarintyg inte avser anställda som är belagda med förstadagsintyg.

Ovan avser kravet på läkarintyg som ska lämnas till arbetsgivare. Kravet om läkarintyg för sjukpenning från Försäkringskassan har inte förändrats. Läkarintyg ska tillställas Försäkringskassan dag 15 i sjukperioden när arbetstagaren ansöker om sjukpenning.

De försäkrade som inte omfattas av sjuklönelagen såsom t.ex. behovsanställda, arbetslösa eller egenföretagare får sjukpenning från Försäkringskassan för hela sjukperioden enligt socialförsäkringsbalken. Regeringens avsikt är att ändra reglerna så att inte heller dessa försäkrade behöver lämna läkarintyg under de 14 första dagarna i sjukfallet.

Det slopade kravet på läkarintyg föreslås träda i kraft den 7 februari 2022, men tillämpas för tid från och med den 19 januari 2022. Planerat beslut i riksdagen förväntas tas den 2 februari 2022.

Slopat krav på läkarintyg för smittbärarpenning

Regeringen har beslutat om att tillfälligt, från den 27 december 2021 till och med den 31 mars 2022, ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning. För att ha rätt till ersättning måste arbetstagaren ha fått förhållningsregler från hälso- och sjukvården om att hen inte får gå till arbetsplatsen eftersom arbetstagaren är eller kan vara smittad av covid-19.

Läs mer om smittbärarpenning vid frånvaro från arbetet på grund av covid-19.

Tillfälligt undantag från intyg vid ansökan om smittbärarpenning

Det tillfälliga undantaget från intyg vid ansökan om smittbärarpenning innebär att ett intyg om provtagning med anledning av covid-19 inte behöver bifogas till en ansökan om smittbärarpenning samt att ett intyg om kostnader i samband med provtagning eller läkarbesök avseende covid-19 inte behöver bifogas ansökan om resekostnadsersättning. Undantaget gäller från den 27 december 2021.

Ersättning för karensavdrag

Regeringen avser att återinföra ersättningen för karensavdrag. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen för karensavdraget uppgår till 810 kr per dag och samma belopp gäller för alla som beviljas ersättningen. Den anställde kan ansöka om ersättningen hos Försäkringskassan.

Personer som inte omfattas av sjuklönelagen, t.ex. behovsanställda, arbetslösa och föräldralediga, får sjukpenning från första dagen i sjukperioden från Försäkringskassan.

För egenföretagare lämnas sjukpenning de 14 första dagarna i sjukperioden. Ersättning uppgår för närvarande till 810 kr per dag. Ansökan görs hos Försäkringskassan.

Åtgärden gäller från den 8 december 2021 till och med den 31 mars 2022. Ersättningarna kommer att kunna sökas retroaktivt. Förslagen om förlängning av ersättning för karensavdrag planeras att beslutas i riksdagen den 2 februari 2022.

Kompensation för sjuklöneansvaret

Staten kommer att ersätta arbetsgivare som har haft högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt. Ersättningens storlek bestäms dels av sjuklönekostnaden, dels av arbetsgivarens totala lönekostnader. Ersättningen till arbetsgivare för deras sjuklönekostnader över normalnivå gäller från 1 december 2021 till den 31 mars 2022.

Graviditetspenning till gravida vid risker i arbetsmiljön

Gravida kan ha rätt till graviditetspenning om det finns risker i arbetsmiljön. Socialstyrelsen har den 26 februari 2021 informerat om en särskild risk för gravida i vecka 20–36 med anledning av covid-19. Denna riskfaktor ingår därmed vid bedömning av rätt till graviditetspenning. Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön och som bedömer om en gravid ska stängas av från arbetet.

Läs mer om gravida och ammande arbetstagare 

Uppdaterad information om hanteringen av coronapandemin publiceras löpande på Försäkringskassans hemsida.

Kontakta oss vid frågor

Kontakta Livsmedelsföretagens jurister vid frågor kring det ovanstående eller annat. Vår rådgivning nås på telefon 08-762 65 50 eller e-post radgivning@li.se.

Nina Lannsjö

Arbetsrättsjurist och förhandlare