Livsmedelsföretagen positivt till nationella mål för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram förslag på nationella mål och indikatorer för arbetet med hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i Sverige. Livsmedelsföretagen välkomnar detta och ser fram emot att stötta myndigheterna i deras viktiga uppdrag.

”Arbetet ska utgå från Sveriges folkhälsopolitiska mål om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna under en generation”. Så skriver regeringen om sitt uppdrag till Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket.

– Vi är många som behöver arbeta tillsammans för att skapa förutsättningar för hälsosamma och hållbara matvanor i människors vardag och för att hantera de utmaningar vi står inför. Det krävs långsiktighet och samverkan mellan regeringen, myndigheter, skola, vård och omsorg, livsmedelsindustrin, dagligvaruhandeln, restaurang, storkök med flera. Det är därför glädjande att regeringen klargör att insatser behöver riktas till både individ och samhälle och att man bjudit in oss tillsammans med andra viktiga aktörer i samhället, säger Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Det är positivt att regeringen bygger vidare på Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverkets rapport om ett tidigare regeringsuppdrag, Förslag till åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet. Den rapporten utgör ett sakligt underlag till fortsatt diskussion om hälsosam livsmedelskonsumtion.

Vad gäller uppdragets del om miljömässigt hållbar livsmedelskonsumtion måste arbetet ske i nära samarbete med de myndigheter som idag driver arbetet med de relevanta delarna vad gäller Sveriges arbete med Agenda 2030 och de nationella miljömålen.

– Vi ser en tydlig koppling mellan regeringsuppdraget och flera pågående uppdrag, projekt och aktiviteter som har fokus på hälsa och hållbarhet. Det är t ex viktigt att samordna uppdragets arbete med det arbete som pågår globalt med FN:s hållbarhetsmål, inom EU:s livsmedelsstrategi Farm to Fork, med Livsmedelsverkets uppdrag att undersöka förutsättningarna för en branschöverenskommelse om att sänka salt- och sockerhalten i livsmedel, samt med det omfattande arbete med mål och indikatorer som forskningsprogrammet Mistra Food Futures gör inom hållbara livsmedelssystem, säger Sara Sundquist, hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen.

För att kunna formulera förslag till nationella mål är det avgörande med ett långsiktigt angreppssätt som baseras på fakta och evidens. Som Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten framhöll i sin rapport från 2017, behöver vi bygga upp bred kunskap för att åtgärder ska bli effektiva och evidensbaserade,

– Livsmedelsföretagen välkomnar att regeringens uppdrag tydliggör att arbetet ska fokusera på de viktigaste faktorerna bakom hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. Här kommer det krävas ökade statliga satsningar på kostundersökningar och på forskning och innovation för att veta vilka behov som finns samt vilka lösningar och insatser som är mest effektiva. Detta är centralt, inte minst mot bakgrund av de skillnader i matvanor som finns mellan olika befolkningsgrupper, något som också framhålls i uppdraget, säger Elisabet Rytter.

Livsmedelsföretagen uppskattar att uppdraget kommer ha ett integrerat fokus och att både målen och insatserna för att nå målen ska omfatta alla tre hållbarhetsdimensionerna – miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Var och en av dessa dimensioner utgör samtidigt en förutsättning för de övriga.

Livsmedelsindustrin har ett delansvar att underlätta och inspirera till hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsföretagen och våra medlemsföretag arbetar sedan lång tid tillbaka med hållbarhet i alla dess tre dimensioner på en rad olika sätt, till exempel:

  • Under rubriken Folkhälsa och matglädje samlar vi alla de olika aktiviteter som bedrivs för att främja bättre mat- och levnadsvanor. Vi driver både enskilda initiativ och branschövergripande projekt. T ex har vi sedan många år tillbaks samlat bransch, myndigheter och forskare i projektet Redusalt för att ta fram metoder för saltsänkning. Just nu är vi även mitt uppe i ett arbete med att etablera ett svenskt partnerskap för ökat intag av fullkorn.
  • Vi har sedan två år tillbaka ett hållbarhetsmanifest som identifierar livsmedelsindustrins stora hållbarhetsfrågor med frivilliga åtaganden inom fem områden. Nästan 100 av våra medlemsföretag, som tillsammans utgör lejonparten av den svenska livsmedelsindustrin, har anslutit sig till ett eller flera åtaganden.
  • Vi deltar tillsammans med flera medlemsföretag i den långsiktiga och omfattande satsningen på forskningsprogrammet Mistra Food Futures. Ett program som ger möjligheter och förutsättningar att med hjälp av forskning och genom att föra ut den nya kunskapen i samhället bidra till att vi kan ställa om till ett mer hållbart livsmedelssystem.

– Livsmedelsföretagen hoppas att de aktiviteter vi och våra medlemsföretag driver inom folkhälso- och hållbarhetsområdet på ett konstruktivt sätt kommer att beaktas och stödjas i myndigheternas arbete med det nya regeringsuppdraget. Vi är övertygade om att de mest effektiva och varaktiga åtgärderna för att främja såväl folkhälsa som hållbarhet bygger på frivillighet, samverkan, forskning och innovation och ökad kunskap, säger Tove Larsson, näringspolitisk chef på Livsmedelsföretagen.

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Skicka e-post till Sara
08-762 65 46, 070-996 90 44