fbpx
Hoppa till innehåll

Pension och hel sjukersättning

Ålderspension

En arbetstagare har enligt anställningsskyddslagen rätt att vara kvar i anställningen till utgången av den månad arbetstagaren fyller 69 år, den s.k. LAS-åldern.

Den avtalade pensionsåldern (65 resp 66 år)

Den avtalade pensionsåldern enligt ITP-planen är från och med 1 januari 2023 66 år för ITP 1 och 65 år för ITP 2. Anställningen kan då, om den anställde så önskar, avslutas genom pensionsavgång. Då arbetstagaren har rätt att kvarstå i anställningen tills arbetstagaren fyller 69 år kan företaget inte avsluta en anställning i samband med att arbetstagaren uppnår den avtalade pensionsåldern om inte arbetstagaren själv önskar avsluta sin anställning genom pensionsavgång vid denna tid.

Arbetsgivaren kan dock, i god tid före ingången av den månad då arbetstagaren uppnår den avtalade pensionsåldern, inhämta besked huruvida arbetstagaren vill avsluta sin anställning eller nyttja sin rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad arbetstagaren fyller 69 år. Arbetsgivarens begäran om sådant besked kan utformas på följande sätt.

Till NN

Enligt gällande kollektivavtals pensionsplaner uppnår du pensionsålder vid ingången av den månad under vilken du fyller [65 eller 66] år, alltså vid ingången av ………….. månad 20…. Du kan då av det skälet sluta din anställning hos oss.

Du har också rätt att vara kvar i din anställning till dess du fyller 69 år.

Vi vill veta om du önskar sluta din anställning vid ingången av ……….. månad 20…. eller om du vill vara fortsatt anställd därefter.

Vi vill ha ditt besked före den……..

69 år

Arbetare

När den anställde har uppnått 69 år, d.v.s. den s.k. LAS-åldern, kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren utan krav på saklig grund. Uppsägningsförfarandet är förenklat.

Uppsägningsbeskedet behöver inte innehålla information om ogiltigförklaring eller skadestånd med anledning av uppsägningen eller om företrädesrätt till återanställning. Arbetsgivaren behöver inte heller uppge grunden för uppsägningen. (33§ LAS)

Arbetsgivaren har ingen förhandlingsskyldighet inför uppsägning vid uppnådd LAS-ålder. Istället ska arbetsgivaren, om inte förhandling enligt 11-14§§ MBL ändå har hållits i frågan, underrätta arbetstagaren och, om arbetstagaren är fackligt ansluten, varsla den lokala arbetstagarorganisationen dom arbetstagaren tillhör. Arbetstagaren och arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning med arbetsgivaren innan uppsägningen verkställs. (33a§ LAS)

Tjänstemän

I vårt kollektivavtal för tjänstemän har vi specifika regler för anställningens upphörande vid uppnådd LAS-ålder, dvs 69 år. Vill arbetsgivaren eller tjänstemannen avsluta en tillsvidareanställning vid utgången av den månad tjänstemannen uppnått LAS-åldern eller vid senare tidpunkt, ska arbetsgivaren eller tjänstemannen lämna underrättelse om detta minst en månad i förväg. Anställningen avslutas då en månad efter att underrättelsen lämnats, dock tidigast vid utgången av den månad då tjänstemannen uppnår LAS-åldern. Reglerna om varsel till lokal arbetstagarorganisation, överläggning eller förhandling i 33a § LAS tillämpas inte på tjänstemannaområdet.

För tjänstemän som uppnått LAS-åldern gäller rätten till sjuklön från dag 15 endast om arbetsgivaren och tjänstemannen avtalat om detta (punkt 8.4.5 tjänstemannaavtalet). För tjänstemän som uppnått LAS-åldern gäller även att det är möjligt att komma överens om anställningsvillkor som avviker från kollektivavtalet (punkt 1.3 tjänstemannaavtalet).

Ändringar i anställningsskydd vid uppnådd LAS-ålder

När en arbetstagare uppnått LAS-åldern ändras anställningsskyddet enligt följande:

  • Arbetstagaren har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad (33 b § LAS och 11.3.3 tjänstemannaavtalet)
  • Arbetstagaren har inte företrädesrätt i turordningshänseende eller företrädesrätt till återanställning eller till en anställning med högre sysselsättningsgrad (33 b § LAS)
  • Arbetstagaren kan normalt inte ogiltigförklara en uppsägning eller ett avskedande

Hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad (4a § LAS)

Till följd av ett beslut om hel sjukersättning utan tidsgräns får en anställning avslutas utan uppsägning. Anställningen får dock inte avslutas direkt när Försäkringskassan har fattat beslutet om hel sjukersättning utan tidsgräns. Avvakta till dess att tiden för att överklaga beslutet har gått ut, d.v.s. till dess beslutet vunnit lagakraft. Lämna omedelbart därefter skriftligt besked till arbetstagaren om att anställningen ska upphöra till följd av sjukersättningsbeslutet. Anställningen upphör när arbetstagaren har fått del av beskedet från arbetsgivaren.

I de fall då arbetstagare har beviljats hel sjukersättning retroaktivt anses anställningen ha pågått fram till den tidpunkt då arbetstagaren har tagit del av arbetsgivarens besked om att anställningen avslutas. Rätt till semesterförmåner föreligger följaktligen i normalfallen för denna tid.