fbpx
Hoppa till innehåll

Anställnings ingående

De grundläggande reglerna om anställning finns i Anställningsskyddslagen. Det finns också regler i kollektivavtalen om vilka anställningsformer som är möjliga.

Skriftliga avtal

En överenskommelse om anställning kan vara muntlig, men vi rekommenderar att redan från början upprätta ett skriftligt avtal, bland annat ur bevissynpunkt. Då är innehållet i anställningsförhållandet tydligt från början. Detta är särskilt viktigt om anställningen är tidsbegränsad.

Notera att arbetsgivaren är skyldig att lämna skriftlig information till arbetstagaren om de anställningsvillkor som gäller, senast en månad efter att arbetstagaren har börjat arbeta. För anställningar som omfattas av Livsmedelsavtalet och är längre än en månad ska den lokala fackliga organisationen erhålla en kopia av anställningsbeviset.

Anställningsformer

Vid nyanställning är det viktigt att välja anställningsform med omsorg. Om man inte har klargjort vilken anställningsform som gäller betraktas anställningen som huvudregel som en tillsvidareanställning.

Enligt Livsmedelsavtalet är anställning tillsvidare huvudregel om inget annat har avtalats. I Livsmedelsavtalet finns det två möjligheter att anställa tidsbegränsat: 1) tidsbegränsad anställning och 2) vikariat. Tidsbegränsad anställning får högst omfatta 18 månader under en treårsperiod för en och samma arbetstagare. Avtal om längre period för tidsbegränsad anställning får träffas efter lokal överenskommelse.  För vikariat gäller vad som anges i LAS, vilket innebär att en arbetstagare kan ha en eller flera vikariatsanställningar i upp till två år under en femårsperiod. Om en arbetstagare varit anställd som vikarie i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Observera att dessa tidsbegränsade anställningar även ersätter provanställning.

Tjänstemannaavtalet ersätter helt reglerna i LAS om anställningsformer. Även här gäller dock att tillsvidareanställning är huvudregel om inget annat har avtalas. För tidsbegränsade anställningar gäller följande:

  • Provanställning: vid oprövade kvalifikationer eller speciella krav på arbetsuppgifterna.
  • Vikariat: efter två år under en femårsperiod övergår den till tillsvidareanställning.
  • Praktikarbete: sådant arbete som ingår i viss yrkesutbildning.
  • Tillfällig arbetstopp: kan användas för att avlasta tillfällig arbetsanhopning vid företaget.
  • Arbetets särskilda beskaffenhet: om arbetet är av ett helt annat slag än vad som normalt förekommer, till exempel om särskilda yrkeskunskaper som inte finns att tillgå i företaget krävs.
  • Feriearbete: avser kortare uppehåll från studier, till exempel under en sommar.
  • Pensionärer: kan användas vid nyanställning av pensionärer eller efter omvandling från tillsvidareanställning då den anställde fyller 67 år.
  • Överenskommen visstidsanställning: högst 12 månader inom en treårsperiod för en och samma arbetstagare men inte kortare än en månad. En arbetsgivare får ha högst fem anställda med överenskommen visstidsanställning samtidigt.

Ytterligare information om anställningsformerna finns i Checklista för anställnings ingående och upphörande.

För vad som gäller i övriga avtalsområden, se särskilt varje avtal och kontakta vid behov respektive avtalsansvarig.

Anställning av utländska medborgare

Arbetsgivare som ska anställa utländsk medborgare måste alltid förvissa sig om att denne har giltigt arbetstillstånd innan personen anställs.

För medborgare i nordiskt land som vill söka anställning i annat nordiskt land krävs varken arbets- eller uppehållstillstånd. Arbetsgivaren kan även fritt anställa medborgare i EU samt annat EES-land. Något arbetstillstånd behövs inte. Uppehållstillstånd krävs däremot men beviljas automatiskt för den som har erbjudande om arbete. Vid arbete kortare tid än tre månader behövs inte uppehållstillstånd.

För att en arbetsgivare ska få anställa medborgare i tredjeland (dvs som inte är nordisk medborgare eller medborgare i annat EU eller EES-land) krävs det att personen har uppehållstillstånd och arbetstillstånd. En utländsk medborgare som erhållit permanent uppehållstillstånd behöver inte arbetstillstånd. Om en arbetsgivare anställer en person från ett land utanför EU ska arbetsgivaren ge Skatteverket meddelande om detta. Arbetsgivaren måste även spara alla dokument som visar personens rätt att vara och arbeta i Sverige under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Ytterligare information om anställning av utländska medborgare finns i: Cirkulär: Sanktioner mot arbetsgivare som anställer tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i Sverige (2013).

Anställning av minderåriga

Med minderårig avses den som inte fyllt 18 år. För minderåriga finns det särskilda bestämmelser som reglerar både arbetsuppgifter och arbetstid. En minderårig får inte som arbetstagare eller på annat sätt anlitas till eller utföra arbete före det kalenderår under vilket den minderårige fyller 16 år och inte heller innan den minderårige har fullgjort sin skolplikt. Dock får en minderårig som har fyllt 13 år anlitas till eller utföra lätt arbete som inte är av sådant slag att det kan inverka på den minderåriges hälsa, utveckling eller skolgång.

Arbetsgivaren ska informera skyddsombudet (om sådant finns) om var och för vilka arbetsuppgifter den minderårige ska anlitas. Arbetsgivaren ska utse lämplig handledare för den minderårige och den minderårige ska ges behövlig utbildning och instruktion. För minderåriga som inte fyller minst 16 år under kalenderåret eller ännu inte har fullgjort sin skolplikt ska vårdnadshavare få information om skyddsförhållanden.

Läs gärna mer om arbetsmiljöreglerna för unga här

Anställningsmallar