fbpx
Hoppa till innehåll

Diskriminering och jämställdhet

Diskrimineringslagen från 2009 innehåller förbud mot att diskriminera på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder.

Vidare finns 2002 års lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning.
Härutöver finns det även i Föräldraledighetslagen ett missgynnandeförbud avseende föräldralediga som kan betraktas som en form av diskrimineringsförbud.

En arbetsgivare får inte diskriminera den som är:

  • arbetstagare
  • gör en förfrågan om eller söker arbete
  • söker eller fullgör praktik
  • står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft

Diskrimineringsförbudet

Diskrimineringsförbudet gäller också om arbetsgivaren genom skäliga stöd- och anpassningsåtgärder kan se till så att en anställd, arbetssökande eller en yrkespraktikant med ett funktionshinder kommer i en jämförbar situation med personer utan funktionshinder.

Från och med 1 januari 2015 innehåller diskrimineringslagen en ny diskrimineringsgrund: bristande tillgänglighet. Med bristande tillgänglighet avses, mycket kortfattat, att en person med en funktionsnedsättning missgynnas ge­nom att skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan sådan funktionsnedsättning.Ytterligare information om den nya diskrimineringsgrunden finns i Cirkulär: Nyheter (2015).

Dokument