Forskning och innovation

Livsmedelssektorn har en central roll i att möta flera av de stora globala utmaningarna vi står inför; klimatförändringar, folkhälsa och livsmedelsförsörjning, där forskning och innovation är en del av lösningen. Forskning och innovation är också avgörande för en långsiktigt konkurrenskraftig svensk livsmedelsindustri som skapar ökade exportintäkter och fler arbetstillfällen.

Många av problemställningarna i livsmedelskedjan löses bäst genom gemensamma forsknings- och innovationssatsningar. För att bidra till lösningar på de stora samhälleliga utmaningarna krävs ett tvärvetenskapligt arbetssätt där olika vetenskapliga discipliner och branscher möts och samverkar.

Så stärker vi livsmedelsforskningen

Livsmedelsföretagen arbetar för en kraftfull och samlad forsknings- och innovationssatsning på livsmedelsområdet där de viktigaste åtgärderna är att:

  • Skapa ett väldefinierat, koordinerat och samlat huvudmannaskap för livsmedelsforskning hos de offentliga forskningsfinansiärerna.
  • Ge Formas och Vinnova ett tydligt uppdrag att finansiera behovsdriven forskning inom hela livsmedelskedjan.
  • Öka samverkan i livsmedelskedjan genom ett gemensamt långsiktigt forskningsprogram (TvärLivs 2.0). Utgångspunkten bör vara erfarenheterna från forskningsprogrammet TvärLivs och arbetet inom SIO Food and Health där akademi och hela livsmedelskedjan samverkade.
  • Ge Food Science Sweden i uppdrag att ta fram ett program för industridoktorander med LiFT forskarskola som utgångspunkt och med målet att inkludera hela livsmedelskedjan och få en än mer företagsinriktad inriktning.
  • Ge SP Food and Bioscience i uppgift att stärka samverkan mellan instituten i hela livsmedelskedjan.
  • Förstärk basfinansieringen till instituten för att möjliggöra långsiktig kunskapsuppbyggnad.
  • Utveckla SP Food and Bioscience och övriga instituts arbetssätt och organisation till att bli mer företagsanpassat och koordinerande med t.ex. nederländska Top Institute Food and Nutrition som förebild. En första åtgärd bör vara att synliggöra de pengar som finns att söka från forskningsfinansiärerna och att skapa mötesplatser för att få till stånd innovativa projekt.
  • Samla information om olika forskningsprogram och verktyg under en särskild web-portal.
  • Utveckla institutets stöd till små och medelstora företag samt insatser som underlättar för företag att delta i EU:s forskningsprogram.

Genom en kraftfull och samlad svensk forskningssatsning skapas en infrastruktur som vänder trenden från utflyttning av livsmedelsföretagens FoU-resurser från landet till att Sverige blir en attraktiv marknad för forskning, innovation och produktutveckling. Det skapar bas för industrins tillväxt.